English

Treftadaeth Ddisylw?

Mae Treftadaeth Ddisylw? (a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol) yn rhaglen archaeolegol gymunedol sy'n ysbrydoli pobl ifanc ledled Cymru i ymgysylltu â'u tirlun hanesyddol lleol. Mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd yn rhedeg y Prosiect Dyffryn Nantlle, sy'n canolbwyntio ar hanes chwarelu llechi'r ardal.

 

Ap Treftadaeth Ddisylw?

Gan weithio gyda'r asiantaeth greadigol, Galactig, mae aelodau'r grŵp wedi creu ap realiti estynedig sy'n canolbwyntio ar Chwarel Dorothea. Bydd defnyddwyr yn cael straeon fideo mewn mannau allweddol o amgylch y safle. Mae'r straeon, sy'n cael eu hadrodd gan aelodau'r grŵp, wedi'u hysbrydoli gan atgofion preswylwyr lleol. Mae'r ap, a lansiwyd ym mis Hydref 2020 yn gwasanaethu fel adnodd addysgol i ysgolion lleol, aelodau'r gymuned leol ac ymwelwyr.

 

Barics Chwarel Pen y Bryn

Yn ystod haf 2019, gwahoddwyd y grŵp i gymryd rhan yng ngwaith clirio, cofnodi a chloddio Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd a ariennir gan Cadw yn Barics Chwarel Pen y Bryn, Dyffryn Nantlle - sy'n rhan o Safle Treftadaeth y Byd enwebedig. Bu'r prosiect yn gymorth i ddarparu dealltwriaeth well o gyfnodau'r barics a'r adeiladau cysylltiedig, yn ogystal â thaflu goleuni ar sut oedd chwarelwyr a'u teuluoedd yn byw yma.

Dysgodd aelodau'r grŵp amrywiaeth o sgiliau archaeolegol a gwnaethant ddadorchuddio a chofnodi canon garreg (yn yr achos hwn carreg briodas) yn agos at y barics. Yn ogystal, cawsant ddysgu am hanes lleol yr ardal a helpu i gyflwyno teithiau cerdded tywysedig fel rhan o ddiwrnod agored i'r cyhoedd. Gwyliwch fideo a gafodd ei greu gan y grŵp, yn disgrifio eu profiadau o'r prosiect.

 

 

Teithiau Preswyl

Fis Hydref 2019, mynychodd y grŵp ddau benwythnos preswyl, ynghyd ag aelodau prosiectau eraill Treftadaeth Ddisylw?

Cynhaliwyd y cyntaf yn Llanddeusant, de Cymru. Roedd hwn yn cynnwys sesiwn gwneud ffilm lle'r oedd gofyn i bob grŵp greu fideo byr yn seiliedig ar eu prosiect - cyfle gwych i ddysgu am weithgareddau grwpiau eraill. Yn ogystal, fel rhan o'r daith cafwyd sesiwn adeiladu tîm drwy badlfyrddio a chanŵio.

Ar daith arall, aeth aelodau o wahanol grwpiau Treftadaeth Ddisylw? i Ogledd Iwerddon. Gwnaeth pob grŵp gyflwyniadau yn seiliedig ar eu prosiectau, a gan archwilio Bushmills a Belfast, clywsant gan bobl ifanc sydd ynghlwm â phrosiectau cyffelyb yn yr ardaloedd hyn. Roedd hwn yn gyfle gwerthfawr i ddysgu sut mae pobl ifanc yng ngwahanol rannau o Brydain yn ymgysylltu â'u tirwedd hanesyddol leol. Roedd y daith hefyd yn cynnwys ymweliadau â Wal Heddwch Belfast, Carrick a Rede a Sarn y Cedwri.

Gweler isod am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r prosiect Treftadaeth Ddisylw?:

Gwefan Treftadaeth Ddisylw?

Twitter Treftadaeth Ddisylw?

Fideos a grëwyd gan y grŵp:

Dyffryn Nantlle

Barics Chwarel Pen y Bryn

Chwarel Dorothea

 

Cysylltwch â: Jade.owen@heneb.co.uk

 

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.