English

Safonau archeolegol

Caiff gwaith archeolegol ei reoli a'i fonitro trwy gyfeirio at ddogfennau sy'n sicrhau arferion a ffitrwydd gorau at ddiben y gwaith arfaethedig. Fel y corff curadurol ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru, Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Ymddiriedolaeth Gywnedd sydd yn cydlynu'r broses hon trwy gytuno ar bob cam gwaith.

Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd:

• Gwirio ceisiadau cynllunio yn erbyn y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol rhanbarthol

• Yn darparu briffiau ysgrifenedig ar gyfer gwaith archaeolegol

• Manylion gwiriadau a gyflwynwyd gan gontractwyr

• Monitro gwaith maes

• Monitro unrhyw raglenni ôl-gloddio

• Yn cymeradwyo adroddiadau archaeolegol ar ran Awdurdodau Cynllunio Lleol Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy

• Yn cymeradwyo gwaith archeolegol a wnaed ar ôl penderfynu caniatâd cynllunio

• Mae gwaith archeolegol y tu allan i'r broses gynllunio arferol hefyd yn destun cymeradwyaeth gan Wasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd.

 

Mae ein holl waith yn cael ei wneud yn unol â Chod Ymddygiad Curaduron Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru.

Pennir safonau a chyfarwyddyd archeolegol gan y Sefydliad Archaeolegwyr.

Mae English Heritage wedi cyhoeddi canllawiau manwl ychwanegol ar ymgymryd â gwaith archeolegol penodol gan gynnwys ymchwiliad a chofnodi adeiladau.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.