English

Cwestiynau cyffredin

 

Pwy yw archeolegydd y sir?

Nid yw awdurdodau lleol yng Nghymru yn cyflogi archeolegydd sir fel arfer safonol ond yn hytrach maent yn cynnal cytundeb lefel gwasanaeth gydag Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru rhanbarthol. Yng Ngogledd Orllewin Cymru mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei ryddhau gan Wasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn cyflogi archaeolegydd sy'n cyflawni swyddogaeth curadurol o fewn APCE.

 

Beth yw cynllun ymchwilio, manyleb a dyluniad prosiect ysgrifenedig?

Tymor a ddefnyddir weithiau mewn cyd-destun cynllunio yw cynllun ymchwilio i gyfeirio at raglen ddiffiniedig o waith archaeolegol. Ni ddefnyddir y term heblaw yng nghyd-destun rhai amodau cynllunio.

Mae dogfen neu ddyluniad prosiect yn ddogfen a baratowyd gan gontractwr archeolegol a'i gytuno gyda'r curadur archeolegol rhanbarthol ar ran yr awdurdod cynllunio lleol. Mae'n nodi rhestr o waith yn ddigon manwl iddo fod yn cwantafiadwy , ac iddo gael ei weithredu a'i fonitro. Mae'n hanfodol bod y curadur archeolegol wedi cytuno ar y cynigion fel eu bod wedi'u derbyn fel rhai 'addas i'r pwrpas'.

Yn aml, caiff manylebau eu paratoi mewn ymateb i friff a gynhyrchir fel rheol gan y curadur archeolegol a gall corff datblygwr / comisiynu ei ddefnyddio i gael tendrau gan fwy nag un contractwr archeolegol.

 

Ydych chi'n delio ag adeiladau hanesyddol a rhestredig?

Ymdrinnir â materion cadwraeth gan Swyddogion Cadwraeth Awdurdod Cynllunio Lleol Ynys Môn, Conwy, Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri. Fodd bynnag, pan fo angen ymchwiliad archeolegol a chofnodion adeiladu hanesyddol, mae Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd yn cynghori yn yr un gallu ag ar gyfer yr adnodd archeolegol islaw'r ddaear.

Rydym yn cynghori ar gofnodi adeiladau a strwythurau sy'n dyddio o bob cyfnod, p'un ai'n tai tref canoloesol rhestredig gradd I neu ‘pill box' yr Ail Ryfel Byd heb eu dynodi. Mae lefel y cofnod sy'n ofynnol yn cael ei lywio gan arwyddocâd y strwythur a lefel effaith y datblygiad fel y'i nodir yng nghanllawiau English Heritage.


Ydych chi'n delio ag henebion cofrestredig?

Byddwn yn gwneud sylwadau ar gynigion sy'n effeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ar Henebion Cofrestredig neu eu lleoliadau. Mae Cadw yn penderfynu ar geisiadau am Ganiatâd Henebion wedi'u trefnu.

 

Sut mae cwmpas y gwaith yn cael ei benderfynu? A fydd briff gwylio yn ddigonol?

Mae angen briff gwylio mewn nifer fach o achosion yn unig (llai na 25% o'n hargymhellion).

Mae ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth yn berthnasol i'r holl gynigion datblygu. Lle mae natur neu raddau'r adnodd mewn rhyw amheuaeth, neu os yw'r potensial yn uchel ar gyfer ddarganfyddiadau archeolegol bydd angen rhaglen ymchwilio. Gall hyn gynnwys technegau anghysbell megis arolwg geoffisegol neu dechnegau ymwthiol megis ffos gwerthuso.

Nod gwaith asesu a gwerthuso yw i sefydlu natur, cymeriad a maint unrhyw olion archeolegol neu adneuon a effeithiwyd arnynt gan ddatblygiad, ac i cynllunio lliniaru priodol.

Lle ystyrir bod y potensial ar gyfer darganfyddiadau archeolegol yn arwyddocal ond yn gyffredinol yn isel, efallai y bydd angen briff gwylio.

 

Pa dda a ennillwyr o ymgymryd â gwaith archeolegol?

Mae yno diddordeb cyhoeddus sylweddol mewn darganfyddiadau archeolegol, a gellir defnyddio'r gwaith a wneir fel rhan o'r broses ddatblygu fel cyfle i ymgysylltu yn bositif gyda'r cyhoedd. Gall datblygwyr gyhoeddi unrhyw ddarganfyddiadau trwy ddiwrnodau agored, trafodaethau, taflenni neu gynnwys ar-lein a gallant ddefnyddio'r cyfryngau hyn i hyrwyddo unrhyw fuddion amgylcheddol (megis gwell dealltwriaeth o'r gorffennol) a wnaed yn bosibl gan y datblygiad.

Pan fydd rhaglen o ymchwiliad, cloddio a chofnodi archeolegol wedi ei gwblhau, adroddir yn ffurfiol ar y gwaith a'r cofnodion a adneuwyd yn y parth cyhoeddus. Mae hyn yn galluogi archeolegwyr proffesiynol, aelodau cymdeithasau lleol, rheolwyr treftadaeth, datblygwyr masnachol, ymchwilwyr academaidd, myfyrwyr a phlant ysgol neu drigolion lleol i gael gafael ar ganlyniadau'r gwaith ar gyfer diddordeb ei hunain.

Pwrpas ymchwiliad archeolegol yw helpu reoli newid yn yr amgylchedd hanesyddol mewn ffordd wybodus. Mae'r adnodd archeolegol, boed yn adeiladau a strwythurau uwchben y ddaear neu adneuon islaw'r ddaear, yn gyfyngedig. Mae'n gyfraniad arwyddocaol i gymeriad lleol ac ymdeimlad o le. Mae adnoddau'r amgylchedd hanesyddol, fel rhai'r amgylchedd naturiol, ar gyfer y budd o bawb yn y gymdeithas, heddiw ac yn y dyfodol, ac mae angen eu trin â gofal ac arbenigedd.

 

A allaf ymgymryd â'r gwaith archeolegol fy hun?  

Mae'r holl waith archeolegol a wneir o fewn cyd-destun datblygu yn defnyddio staff archeolegol cymwysedig proffesiynol ac nid myfyrwyr na gwirfoddolwyr.   Os gofynnwyd i chi gynnal arolwg ffotograffig cyffredinol mae canllawiau ar gael yma.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.