English

Gwasanaethau Cynllunio

Mae Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd yn adran ar wahân ac ymreolaethol o Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd. Rydym yn darparu cyngor archeolegol diduedd arbenigol i Awdurdodau Cynllunio Lleol Gogledd Orllewin Cymru, Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy ac i asiantaethau cenedlaethol, cwmnïau cyfleustodau, datblygwyr, ymgynghorwyr ac eraill sy'n ymwneud â datblygu yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.   Gwasanaethau Cynllunio Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd yw'r gwasanaeth curadurol rhanbarthol sy'n gyfrifol am fonitro'r holl waith archeolegol a wneir mewn cyd-destun datblygu ac am sicrhau bod y fath waith yn bodloni'r safonau proffesiynol gofynnol.  

Mae rhan helaeth o'n gwaith yn golygu ymateb i geisiadau cynllunio. Fodd bynnag, rydym hefyd yn rhoi cyngor i ddatblygwyr a chontractwyr sy'n rhan o gynlluniau seilwaith mawr, adnewyddu cyfleustodau, datblygiadau egni a chynlluniau eraill sy'n cael effaith andwyol ar yr adnodd archeolegol. Mae hyn yn sicrhau bod pob rhwymedigaeth archeolegol yn cael ei wneud yn ôl canllawiau cyfredol y llywodraeth a'r egwyddorion archeolegol orau.

Archeoleg a Datblygiad

Penodi Archaeolegydd

Ymgymryd ag arolwg ffotograffig cyffredinol

Safonau archeolegol

Cwestiynau cyffredin

Rhestr termau safonol archeolegol

Côd Ymarfer ar gyfer rhoi cyngor archaeolegol

I ddarganfod mwy am archeoleg a chynllunio, neu am gyngor ar y datblygiad arfaethedig a'r amgylchedd hanesyddol, cysylltwch â:

Jenny Emmett, Uwch Archaeolydd Cynllunio neu Tom Fildes, Archaeolegydd Rheoli Datblygu ar 01248 370926, ffôn symudol 07824 481052, e-bost planning@heneb.co.uk

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.