English

Lawrlwythwch rhaglen y darlithoedd

 

I nodi can mlynedd ers y cadoediad, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd wedi bod yn cynnal prosiect cofnodi yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf, wedi'i ariannu gan Cadw. Gyda chymorth gwirfoddolwyr, rydym wedi bod yn cofnodi cofebau ac enghreifftiau o goffáu y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwynedd.

Ymunwch â ni ar ddydd Sul 4ydd Tachwedd 2018 (10:00yb - 4:00yp) yn y Neuadd Goffa ym Mhorthaethwy am ein diwrnod agored arbennig. Cewch wybod mwy am y prosiect a gweld arddangosfa ffotograffig o rai o'r delweddau ingol rydym wedi'u tynnu hyd yma. Nid oes rhaid archebu lle, dim ond galw heibio. Bydd te a choffi am ddim ar gael.

Hefyd yn rhan o'r diwrnod agored fydd prosiect cymunedol ‘Treftadaeth Menai a'r Rhyfel Byd Cyntaf' Treftadaeth Menai. Roedd y prosiect hwn, a gefnogwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn canolbwyntio ar effaith y Rhyfel Mawr ar bobl Porthaethwy.

Nifer fach o fannau parcio sydd ar gael yn ymyl y Neuadd Goffa, felly rydym yn awgrymu eich bod yn ystyried opsiynau parcio eraill yn y dref (gan gofio fod rhai o'r meysydd parcio hyn yn rhai ‘talu ac arddangos').

Byddwn hefyd yn cynnal dwy daith dywys ar y diwrnod, i weld cofeb y Rhyfel Byd Cyntaf ar Ynys Tysilio gerllaw. Os ydych eisiau ymuno â ni ar un o'r teithiau tywys hyn, bydd angen archebu lle - i wneud hynny, cysylltwch â Dan Amor Dan.amor@heneb.co.uk 01248 366970.

Am ragor gwybodaeth, cysylltwch â Dan Amor Dan.amor@heneb.co.uk 01248 366970

 

Drysau Agored 2018

Cyfle unigryw i weld casgliad preifat o bennau bwyeill carreg Neolithig!

Drysau Agored 2018 yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Fel rhan o'n Drysau Agored 2018, bydd ein swyddfeydd ym Mangor ar agor i'r cyhoedd dydd Sul Medi 23ain. Yr oriau agor fydd o 10:00am tan 4:00pm. Cewch gyfle i ddysgu am rai agweddau o waith mwyaf diweddar yr Ymddiriedolaeth, ac hefyd, trwy garedigrwydd David Jones, bydd cyfle unwaith ac am byth i weld casgliad preifat o bennau bwyeill carreg Neolithig y cafwyd hyd iddynt yn ardal Llanfairfechan.

Os ydych yn awyddus i ddod, galwch heibio rhwng 10:00 am a 2:00pm dydd Sul Medi 23ain. Nid oes tâl mynediad, ac nid oes angen archebu lle.

Rydym hefyd yn cynnal taith gerdded archaeolegol o gwmpas Bangor ar fore'r 23ain, ond bydd angen archebu lle gan fod rhaid cyfyngu ar niferoedd. Os ydych yn awyddus i archebu lle ar y daith, cysylltwch â Dan Amor ar: dan.amor@heneb.co.uk - 01248 366970

Prin yw'r lle parcio yn YAG felly rydym yn awygrymu eich bod yn gadael y car ym maes parcio'r Ganolfan Hamdden (am ddim) sydd oddeutu 5 munud o waith cerdded o'n swyddfeydd: https://bit.ly/2MP4x8W (map). Mae opsiynau parcio amgen yn nes at ganol tref Bangor, ac ychydig o fannau parcio yn y stryd gerllaw hefyd. Os oes gennych anawsterau symudedd, mae ychydig o fannau parcio gellwch eu defnyddio tu allan i'n swyddfeydd.

Dolen Drysau Agored ar wefan Cadw.

Helpwch Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd i gofnodi cofebion y Rhyfel Byd Cyntaf

Eleni, yn ystod canmlwyddiant y Cadoediad, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cynnal prosiect cofnodi cofebion, a buasem yn hoffi'ch help chi i wneud hyn. Bydd y broses cofnodi'n cynnwys ffotograffiaeth a thaflenni cofnodi, yn ogystal â'r posibilrwydd o ymchwil archifol.

Os ydych yn awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â ni: dan.amor@heneb.co.uk 01248 366970. Byddwn yn egluro sut gallwch ein helpu i gofnodi ardal neu grŵp o gofebion yn ymyl eich cartref. Gellir gweld / lawrlwytho copi o'r canllawiau cofnodi / taflen gofnodi isod:

Canllawiau Cofnodi

Taflen Gofnodi

Gwybodaeth ar ein prosiect ehangach y Rhyfel Byd Cyntaf

David Hopewell wedi ennill gwobr GT Clark am ei waith ar safleoedd Rhufeinig yng Ngogledd Cymru

Cyflwynwyd gwobr 2018 G.T.Clark i David Hopewell, uwch Archeolegydd yn YAG gan gadeirydd y Gymdeithas Archeolegol Cambrian, yr Athro Prys Morgan. Roedd y wobr ar gyfer "ansawdd mewn gwaith a gyhoeddwyd ar archaeoleg Rufeinig Cymru a'r Gororau".

Roedd hyn mewn cydnabyddiaeth o lawer o ddarganfyddiadau pwysig a wnaed yn ystod ail-arolwg cynhwysfawr, gyda chymorth grant Cadw, o'r mwyafrif o safleoedd Rhufeinig yng Ngwynedd tu hwnt i ddefnyddio geoffiseg, cloddio cymunedol, ac arolwg maes.

Yn ychwanegol i hyn, darganfuwyd a ymchwiliwyd dau safle arloesol; anheddiad Rhufeinig yn Tai Cochion ac caeran ym Mae Cemlyn (ddau ar Ynys Môn). Mae'r canlyniadau wedi'u cyhoeddi mewn tri phapur academaidd yn Britannia, un yn Archaeologia Cambrensis, a llyfr "Ffyrdd Rhufeinig yng Ngogledd Orllewin Cymru" a hefyd yn y gwerslyfr safonol ar Gymru Rufeinig “Ffiniau Rhufeinig yng Nghymru a'r Gororau ".

Mae'r wobr hefyd yn gweithredu fel cydnabyddiaeth o agwedd sy'n aml yn cael ei anwybyddu o waith Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru, sef y cynhyrchiad mawr o wybodaeth newydd pwysig sydd wedi'i wneud ar gael i'r cyhoedd, naill ai drwy'r Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol a/neu eu cyhoeddiadau. Mae hyn yn ffurfio'r sail i ymchwil barhaus mewn sawl agwedd o hanes a threftadaeth Cymru.

 

Teithiau Cerdded Archaeolegol 2018-19

Cliciwch yma am fanylion mewn ffurf PDF ein rhaglen o deithiau cerdded cyhoeddus.

Maent yn rhad ac am ddim, ond mae'n hanfodol archebu lle.

Cysylltwch â Dan Amor, i archebu lle:

Dan.amor@heneb.co.uk

01248 366970

 

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd wedi ennill gwobr ICiPS

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd ynghyd ag Adnoddau Naturiol Cymru a'r tair Ymddiriedolaeth Archeolegol Gymreig arall (Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent) wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Blynyddol ICiPS 2018 ar gyfer Cydweithredu.

Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth

 

Archif Digwyddiadau a Newyddion

Events and News Archive

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.