English

Cyngor Strategol

Rydym yn darparu cyngor strategol i adrannau Llywodraeth Cymru ar bolisïau, cynlluniau, arweiniad, asesiadau a gwerthusiadau arfaethedig sy'n effeithio ar yr amgylchedd hanesyddol.  

Rydym yn gweithio'n agos â Cadw, adran amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sydd o fewn y gyfarwyddiaeth Tai, Adfywio a Threftadaeth

Mae cyngor strategol yn cynnwys:  

• Glastir  

• Cyngor ar ddynodiad cenedlaethol  

• Rheoli Safle Treftadaeth y Byd  

• Strategaethau twristiaeth  

• Cynlluniau gwella ac adfywio amgylcheddol  

• Asesiad amgylcheddol strategol (SEA) ac arfarniadau cynaliadwyedd  

• Cynlluniau trafnidiaeth  

• Cyflwr yr adroddiadau amgylchedd hanesyddol

 

Rydym yn darparu cyngor strategol i'r awdurdodau lleol yng ngogledd orllewin Cymru, ar bolisïau, cynlluniau, arweiniad, asesiadau a gwerthusiadau arfaethedig sy'n effeithio ar yr amgylchedd hanesyddol.  

Mae'r rhain yn cynnwys:

• Polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)  

• Dyraniad tir mewn cynlluniau datblygu  

• Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)  

• Cynlluniau gwella ac adfywio amgylcheddol  

• Cynlluniau trafnidiaeth  

• Cynlluniau rheoli arfordirol a glan y draethlin  

• Strategaethau twristiaeth  

• Cynllunio meistr a dylunio trefol  

• Cynlluniau rheoli AHNE  

• Strategaethau diwylliannol a chymunedol  

• Rheoli Safle Treftadaeth y Byd  

 

Rydym yn darparu cyngor strategol i Adnoddau Naturiol Cymru ar gynlluniau Perygl Llifogydd a rheoli dalgylchoedd.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.