English

Gweithio mewn Partneriaeth  

Yn ogystal â chydweithio gydag academyddion a sefydliadau academaidd, mae gennym bartneriaethau pwysig gyda sefydliadau eraill sydd â diddordeb yn yr amgylchedd hanesyddol sy'n mynd y tu hwnt i gyngor gwaith achos. Mae'r rhain yn cynnwys:  

Yr awdurdodau lleol yng ngogledd orllewin Cymru  

• Mae gennym Gytundebau Lefel Gwasanaeth (CLGau) i ddarparu cyngor archaeolegol arbenigol ar draws eu cyfarwyddiaethau, yn enwedig eu hadrannau cynllunio, gwasanaeth cefn gwlad a thwristiaeth.  

• Rydym yn gweithio'n rheolaidd gyda Swyddogion Cadwraeth mewn perthynas ag adeiladau rhestredig, rheoli cofnodion a materion cadwraeth eraill.  

• Rydym yn gweithio gyda thîm AHNE Ynys Môn wedi'i leoli yng Nghyngor Môn, gan gynnwys aelodaeth o'u Cydgyngor Ymgynghorol (JAC). Rydym wedi gweithio ar nifer o brosiectau a gyflwynir trwy arian o'r Gronfa Datblygu Cynaliadwyedd (SDF) a weinyddir gan yr AHNE, gan gynnwys Tai Cochion.  

• Rydym yn gweithio gyda thîm AHNE Pen Llyn wedi'i leoli yng Nghyngor Gwynedd, gan gynnwys rhaglen gloddio ac allgymorth fechan ym Mhorth Dinllaen a ariennir drwy'r Gronfa Datblygu Cynaliadwyedd (SDF).

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.