English

Ymgysylltu â'r Gymuned  

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn elusen addysgol: yng nghanol popeth a wnawn, yr awydd yw i ymgysylltu ag hyrwyddo archaeoleg gogledd-orllewin Cymru i'r gynulleidfa ehangaf bosibl. Os ydych chi am gymryd rhan a darganfod mwy, cysylltwch â ni.  

Mae'r gwaith a wnawn ni gyda chymunedau ac ysgolion lleol yn cael ei gydlynu gan ein archeolegydd ymroddedig ac addysg ymroddedig, Dan Amor.

 
Cloddiadau a diwrnodau agored  

Dim ond nifer fach o gloddiadau archeolegol sy'n digwydd yng ngogledd orllewin Cymru bob blwyddyn. Mae cloddio yn ddinistriol ac yn ddrud! Dinistriol oherwydd bod y rhan fwyaf o dystiolaeth yn cael ei ddinistrio gan ei fod yn cael ei datguddio o'r ddaear: yn ddrud oherwydd bod cloddio a dadansoddi data yn broses amserol iawn. Er y gall dadansoddi a dehongli safle -'post-gloddio '- fynd ymlaen am fisoedd ar ôl iddi gael ei gloddio, mae'r cyfnod pan fo'n agored i'w weld fel arfer yn fyr. Mae'r cyfleoedd prin hyn i ddysgu mwy am archeoleg ar waith yn rhan hanfodol o waith yr Ymddiriedolaeth. Rydym yn gweithio'n galed i geisio sicrhau, cyn belled â phosib, bod cymaint o bobl â phosib yn cael cyfle i weld cloddiadau yn uniongyrchol.  

Gweler ein tudalen Newyddion am y wybodaeth ddiweddaraf am gloddiadau cyfredol neu gynlluniau. Rydym yn croesawu ymwelwyr a chwestiynau! Ar gyfer cloddiadau mwy, rydym yn trefnu diwrnodau agored, gydag arbenigwyr wrth law i ddarparu teithiau tywys. Mae dyddiau agored yn gyfle i bobl sgwrsio'n anffurfiol gydag archaeolegwyr am eu gwaith a dysgu mwy am ddarganfyddiadau newydd.  

Rydym hefyd yn gynyddol yn cynnwys ysgolion lleol yn ein gwaith, gan gynnig cyfleoedd i ymweld â nhw a dysgu mwy am gloddio a safleoedd archeolegol lle bynnag y bo modd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ysgolion a diwrnodau agored yn Abergwyngregyn, Tai Cochion a Porth Dinllaen.

Gwaith dehongli

Yn ogystal â'n cloddiadau, rydym yn hyrwyddo mwynhad a mynediad i safleoedd archeolegol a thirweddau hanesyddol trwy waith dehongli, gan gynnwys arddangosfeydd, taflenni a theithiau cerdded tywysedig. Rydyn ni'n rhoi sgyrsiau a darlithoedd i amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan gynnwys digwyddiadau rheolaidd megis ein cyfres Darlith Ffrindiau ac Ysgol Diwrnod Archeoleg.

Treftadaeth gymunedol a gwirfoddoli

Rydym yn falch o gynghori a chefnogi grwpiau treftadaeth gymunedol, o arweiniad ar grantiau a cheisiadau am gyllid, i wybodaeth am arfer gorau a safonau. Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd i wirfoddoli'n uniongyrchol i'r Ymddiriedolaeth ar amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys cloddio, gwaith arolygu, canfod prosesu a rheoli cofnodion. I gymryd rhan a chael gwybod mwy, cysylltwch â Dan Amor - Ffôn: 01248 366970 E-bost: dan.amor@heneb.co.uk

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.