English

Cyngor Gwaith Achos

Rydym yn darparu cyngor gwaith achos i ffermwyr a pherchenogion tir, yr awdurdodau lleol yng ngogledd orllewin Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru, fel yr amlinellir isod.  

Gwaith achos cysylltiedig â datblygu
Rydym yn darparu cyngor gwaith achos ar gyfer ystod o faterion sy'n gysylltiedig â datblygu, yn bennaf y rhai sy'n deillio o geisiadau cynllunio, ond hefyd yn cynnwys prosiectau isadeiledd mawr ac ystod o ddatblygiadau a ganiateir gan gwmnïau cyfleustodau cyhoeddus, trwy Wasanaethau Cynllunio Archeolegol Gwynedd.  

Gwaith achos ymarfer ffermio, coedwigaeth a defnydd tir  
Rydym yn darparu cyngor gwaith achos ar gyfer amrywiaeth o arferion ffermio, coedwigaeth a defnydd tir.  

Rydym yn darparu cyngor gwybodaeth, stiwardiaeth a rheolaeth i dirfeddianwyr â safleoedd archeolegol a thirweddau hanesyddol yn eu gofal. Gall y rhain gynnwys asedau sydd â diogelu statudol fel Henebion Cofrestredig ac Adeiladau Rhestredig, ynghyd â'r rhai nad oes ganddynt ddynodiad statudol, gan gynnwys tirweddau hanesyddol ar y Gofrestr ar gyfer Tirweddau Hanesyddol yng Nghymru.  

Rydym yn helpu i fonitro cyflwr asedau heb eu dynodi ar gyfer adran amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw. Drwy'r gwaith hwn mae gennym raglen fach o ymchwil a chadwraeth mewn safleoedd archeolegol allweddol sydd mewn perygl, a lle bo'n briodol, rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill i sicrhau Cytundebau Rheoli Treftadaeth. Pan ofynnir amdani, rydym yn cynnig cyngor i Cadw ar grantiau i Henebion Cofrestredig.  

Mae ein cyngor gwaith achos yn cynnwys cyngor sgrinio a chwmpasu i'r Is-adran Cynaliadwyedd a Thystiolaeth Amgylcheddol (SEED) o Lywodraeth Cymru ar gyfer penderfyniadau Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) ar gyfer tir heb ei drin ac ardaloedd lled-naturiol yng Nghymru.  

Pan fydd ein hawdurdodau lleol yn gofyn amdanynt, rydyn ni'n rhoi cyngor ar oblygiadau archeolegol symud gwrychoedd arfaethedig, pan fo cais am Hysbysiad Tynnu Gwrychoedd wedi'i wneud o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 (Rheoliadau Gwrychoedd 1997 Atodlen 4). Am ragor o wybodaeth am y meini prawf archeolegol a hanesyddol ar gyfer gwrychoedd pwysig, gweler http://www.legislation.gov.uk/uksi/1997/1160/contents/made  

Rydyn ni'n rhoi cyngor ar ganiatâd i Lywodraeth Cymru, ynghylch safleoedd archeolegol nad ydynt wedi'u hamserlennu a allai gael eu heffeithio gan y newidiadau arfaethedig i ddefnydd tir trwy Glastir. Mae'r safleoedd hyn wedi'u nodi ar y wybodaeth fapio a ddarparwyd i ddarpar ymgeiswyr ar gyfer cynllun Cymru Gyfan ar gyfer Glastir.  

Rydym hefyd yn rhoi cyngor ar ganiatâd i Adnoddau Naturiol Cymru ar gyfer elfennau Creu Coetiroedd a Rheoli Coetiroedd Glastir.  

Rydym yn gwirio'r rhestrau plannu cwympo a phlannu misol a gynhyrchir gan Adnoddau Naturiol Cymru ac yn rhoi cyngor ar gynigion a fydd yn cael effaith bosibl ar yr amgylchedd hanesyddol. Gall y gwaith hwn gynnwys ymweliadau safle a rhywfaint o waith arolygu. Mae ein partneriaeth ag Adnoddau Naturiol Cymru yn cynnwys cyfarfod Cyswllt Blynyddol a dyddiau hyfforddi ar y cyd achlysurol ar gyfer archeolegwyr a choedwigwyr.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.