English

Pwy sydd â Mynediad i'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)?

Gall pawb gael mynediad i'r data a gedwir yn yr HER Rhanbarthol. Mae'n ffynhonnell wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd. Mae'r prif fathau o ddefnyddwyr yn disgyn i'r categorïau canlynol:

Ymholwyr Preifat
Mae'r adnoddau sydd ar gael yn yr HER yn offeryn ymchwil gwerthfawr i bob unigolyn sydd â diddordeb mewn ac yn astudio archaeoleg gogledd-orllewin Cymru. Ymdrinnir â phob ymholiad anfasnachol am ddim, ond mae taliadau'n berthnasol i'r holl ymholwyr am gostau deunyddiau (llungopïo, postio ac ati) ar sail adennill costau. Gweler yr Atodlen Ffioedd HER Gwynedd am ragor o wybodaeth.

Ymholwyr Masnachol
Mae contractwyr archeolegol masnachol yn rheolaidd yn gofyn am fynediad at y wybodaeth sydd gan yr HER i gynnal ymchwil prosiect. Codir ffi gwasanaeth ar ymholiadau gan gyrff neu unigolion sy'n ymgymryd â gwaith yn fasnachol. Y gyfradd codi tāl sylfaenol ar gyfer darparu gwybodaeth o'r HER yw £ 70 + TAW am yr awr gyntaf, neu ran ohoni. Codir £ 45 + TAW yr awr ar unrhyw waith dilynol ar yr un ymchwiliad. Mae'r taliadau'n seiliedig ar yr amser a gymerir i gynnal ymholiadau. Yr isafswm tâl am ymholiad yw £ 70 + TAW. Yn y rhan fwyaf o achosion, anfonir anfoneb ar gyfer y gwaith ar wahân i'r wybodaeth. Pan ddefnyddir rhif archebu prynu gan gontractwyr masnachol, gofynnwn i hyn gael ei roi i staff HER i ddyfynnu ar yr anfoneb. Gweler yr Atodlen Ffioedd HER Gwynedd am ragor o wybodaeth.

Ymchwilwyr Academaidd
Mae'r HER yn adnodd gwerthfawr ac unigryw i ymholwyr academaidd (myfyrwyr, cymrodyr ymchwil ôl-raddedig ac ati), ar gyfer prosiectau ymchwil a ariennir yn allanol neu brosiectau unigol megis traethodau gwaith cwrs a thraethodau hir. Ymdrinnir â phob ymholiad anfasnachol am ddim, ond mae taliadau'n berthnasol i'r holl ymholwyr am gostau deunyddiau (llungopïo, postio ac ati) ar sail adennill costau. Gweler yr Atodlen Ffioedd HER Gwynedd am ragor o wybodaeth.

Cyrff Lleol a Chenedlaethol
Mae llawer o gyrff lleol a chenedlaethol yn defnyddio'r data HER i helpu i lywio ac arwain eu gwaith. Mae'r rhain yn cynnwys awdurdodau lleol yng ngogledd orllewin Cymru, cyrff cenedlaethol yng Nghymru megis Cadw ac Adnoddau Naturiol Cymru, ynghyd â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru eraill.

Am ragor o wybodaeth am y cyrff lleol a chenedlaethol hyn, cliciwch ar y dolenni isod:

 

Cadw
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg Gwent
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd Powys
Cyngor Gwynedd
Cyngor Sir Fôn
Cyngor Conwy
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol


Personél Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd
Mae'r HER yn tanategu gwaith YAG. Mae'n darparu'r sail ar gyfer cyngor a roddir gan yr Adran Rheoli Treftadaeth a'r archeolegwyr rheoli datblygiad sy'n darparu Gwasanaeth Cynllunio Archaeolegol Gwynedd i awdurdodau lleol gogledd orllewin Cymru.

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.