English

Cofnod Amgylchedd Hanesyddol

Nod y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol ar gyfer gogledd orllewin Cymru yw darparu gwybodaeth gynhwysfawr ynghylch y safleoedd, henebion, adeiladau, arteffactau a thirweddau archeolegol a hanesyddol hysbys yn hen Sir Gwynedd.

Mae ganddo tua 20,000 o gofnodion a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau ers diwedd y 1970au, ac mae'n cwmpasu pob agwedd ar weithgaredd dynol yn y dirwedd o'r cyfnod cyn-hanesyddol cynnar i'r ugeinfed ganrif. Gellir dod o hyd i fanylion am safleoedd adnabyddus i rhai llai adnabyddus, yn ogystal â chofnodion a gynhyrchir gan brosiectau archeolegol a gynhaliwyd yn yr ardal.

Archwilio

Beth yw'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)?

Pam mae Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)?

Pa wybodaeth sydd ar gael yn y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)?

Pwy sydd â Mynediad i'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)?

Sut alla i gael mynediad i'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (HER)?

Y Cofnod Safleoedd a Henebion (SMR)

Lawrlwythiadau

Cyswllt

Oriau Agor:
Mae'r HER ar agor i'r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener, trwy apwyntiad, rhwng 10 y.b a 4:30 y.p.

Cysylltwch â'r HER yn:
Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RT
Ffôn: 01248 366963 (Galw uniongyrchol)
Ffacs: 01248 370925
Ebost: her@heneb.co.uk  

Ymweld â'r HER:
Mae tabl mawr ar gyfer defnyddio ymwelwyr, a gweithfan gyhoeddus benodol gyda mynediad i'r HER digidol. Mae ystod eang o adroddiadau, llyfrau, cylchgronau a deunydd cyfeirio eraill ar gael hefyd ar gyfer ymgynghori. Rydym yn cynnig cyfleusterau argraffu a llungopïo.  

Gofynnir i ymwelwyr â'r HER lofnodi llyfr ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth, sydd wedi'i lleoli yn y brif swyddfa, pan fyddant yn cyrraedd.  

Gall defnyddwyr HER ddefnyddio eu camera eu hunain i dynnu lluniau o gasgliadau o fewn yr HER, ar ôl arwyddo copi o'n Ffurflen Defnyddiwr Camera HER.  

Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig oherwydd anabledd, byddai'n ein helpu i wella ansawdd eich ymweliad os gallwch chi roi gwybod i ni wrth archebu apwyntiad. Mae mynediad i'r anabl i'r adeilad trwy ramp a leolir ar flaen swyddfeydd Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd. Er bod y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol ar y llawr cyntaf, mae gennym gyfleusterau da ar y llawr gwaelod a gall sicrhau mynediad llawn i'r cyfleusterau cyfrifiadurol yn y brif swyddfa ac ymgynghori â phob dogfen ac adroddiad.  

Rydym wedi ymrwymo i wella'r gwasanaeth rydym yn ei gynnig i ddefnyddwyr HER yn barhaus. Er mwyn gwneud hyn yn iawn, mae angen eich adborth arnom: rydym yn annog pob Defnyddiwr HER, boed hwy wedi cyrraedd yr HER o bell neu yn bersonol, i gwblhau Holiadur Adborth Defnyddwyr HER. Diolch!

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.