English

Cyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Am y Cyfeillion

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cydnabod ers peth amser mai dau o arfau pwysicaf cadwraeth yw addysg a chyfathrebu. Un datblygiad pwysig iawn yn ystod y deng mlynedd diwethaf felly yw llwyddiant y 'cyfeillion'. Mae'r Ymddiriedolaeth yn gweld y 'cyfeillion' fel cyfrwng i drosglwyddo gwybodaeth am waith prosiect diweddar ac archaeoleg gogledd-orllewin Cymru'n gyffredinol i gynulleidfa ehangach, ac i hyrwyddo gwaith yr Ymddiriedolaeth. Mae hefyd yn fframwaith sy'n galluogi aelodau o'r cyhoedd i chwarae mwy o ran yng ngwaith yr Ymddiriedolaeth.

Mae'r aelodau'n derbyn cylchlythyr sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau'r Ymddiriedolaeth, a chopi o'r adolygiad cyfnodol o brosiectau. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys darlithoedd ac ysgolion undydd, teithiau tywys o amgylch cloddiadau ac ymweliadau â safleoedd a henebion yng Nghymru a thu hwnt.

Darlithoedd

Cynhaliwyd darlithoedd bob wythnos yn ystod y misoedd y gaeaf (tua un ar bymtheg i ugain bob blwyddyn) ar themau penodol. 

Rhaglen Darlithoedd y Gaeaf 2018 – 2019

 

Mae'r themâu gorffennol wedi cynnwys:

An Introduction to the Archaeology of Gwynedd

Art and Archaeology

Recent and Ongoing Archaeological Work in Wales

Dark Age Kingdoms of Britain

Landscapes of Wales

Agriculture, Society and Environment

Interpreting and presenting the past

Thirty years of GAT

Church Archaeology

The Friends' own researches in Local (and not so local) History

Cafwyd siaradwyr fel Dr Oliver Rackham (awdur 'The History of the Countryside'), Carenza Lewis (o'r 'Time Team'), yr Athro Andrew Fleming (awdur 'The Dartmoor Reeves') a'r Athro Richard Bradley (awdur llawer o lyfrau cydnabyddedig ar Brydain yn y cyfnod cyn hanes). Cawsom siaradwyr o lawer o sefydliadau gwahanol yng Nghymru gan gynnwys Cadw: Henebion Cymru, Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Prifysgol Cymru ac Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill.

 

Aelodaeth

Cost aelodaeth flynyddol yw £15 (oedolyn fesul cyfeiriad) £12 (consesiynau: pobl hyn/wedi cofrestru'n ddiwaith/myfyrwyr/dan 18 oed).  Mae'r tâl yn cael ei ddefnyddio tuag at gostau cylchlythyrau, gweinyddu a phostio.  Bydd costau ychwanegol (gyda chyfraddau rhatach ar gael) ar gyfer cyrsiau, ysgolion undydd, teithiau ac ymweliadau.

Ffurflen aelodaeth Cyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd (mewn ffurf Microsoft Word)

Ffurflen Archeb Barhaol (mewn ffurf Microsoft Word)

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.