English

Mae'r gwasanaethau a gynigir yn cynnwys:

1. Asesiadau desg, gan gynnwys ASIDOHL a DMRBs

2. Arolwg geoffisegol

3. Gwerthusiadau

4. Gwaith cloddio

5. Modelu 3D, gan gynnwys adeiladau a nodweddion archeolegol

6. Arolygon topograffig

7. Cofnodi adeiladau

8. Briffiau gwylio

9. Prosesu ecofact

10. Prosesu arteffactau

11. Cyhoeddiad academaidd

12. Arolygon Cerbydau Awyr Di-griw

Yr adran Gwasanaethau Masnachol yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer yr holl waith prosiect archeolegol sy'n seiliedig ar gleientiaid. Nod allweddol y Gwasanaethau Masnachol yw darparu gwasanaeth cynhwysfawr a phroffesiynol i bob cleient sydd angen mewnbwn archeolegol i fodloni eu gofynion. Gallwn ddarparu cyngor arbenigol, a chyflawni pob agwedd ar waith archeolegol, o asesiadau desg i gyhoeddiadau academaidd.

Mae gennym dîm ymroddedig o archeolegwyr lleol a gallwn ddod â'n harbenigedd a'n profiad mewnol i bob prosiect, gan ddefnyddio ein gwybodaeth bresennol o'r gweithgaredd archeolegol sy'n nodweddu'r ardal. Mae ein tîm yn cynnwys siaradwyr Cymraeg rhugl. Mae'r tîm ar gael yn rhwydd ar gyfer gwaith ledled Gogledd Cymru a thu hwnt.

Rydym wedi chwarae rhan sylweddol ym mhob prosiect peirianneg sifil ranbarthol mawr. Mae'r rhain wedi cynnwys adeiladu ffyrdd newydd, gan gynnwys ffordd ddeuol yr A55, gwelliannau i'r A470, yr A499 a'r A489. Mae prosiectau peirianneg eraill yn cynnwys pib linellau dŵr a nwy newydd, lle mae'r Ymddiriedolaeth, gan weithio'n agos gyda'r cleientiaid a chyda'r curaduron archeolegol, wedi gallu cychwyn dull gweithio llawer gwell, gan arwain at wasanaeth mwy effeithlon i'r contractwr. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac wedi darparu pob gwasanaeth archeolegol ar gyfer datblygu dau barc busnes newydd o fewn yr ardal leol. Mae'r rhain wedi cynnwys asesu, gwerthuso a chloddio ardaloedd mawr o dir (40 i 50 hectar), y mae eu canlyniadau wedi gwneud cyfraniad sylweddol i ymchwil archeolegol yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig.

Mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd yn Sefydliad Cofrestredig (RO) Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr (CIfA), ac mae'n cydymffurfio â chod ymddygiad CIfA.

Mae'r holl staff wedi'u cofrestru gyda CSCS ac mae ganddynt brofiad o reoli pob contract yn archeolegol, gweinyddol ac ariannol yn effeithiol.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'n gwasanaethau, cysylltwch â:

John Roberts
Prif Archaeolegydd
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Craig Beuno
Ffordd y Garth
Bangor
Gwynedd LL57 2RT

Tel: 01248 366957
Email: john.roberts@heneb.co.uk

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.