English

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd: Adran Gontractau

Cangen fasnachol yr Ymddiriedolaeth a dyma'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob gwaith prosiect archaeolegol sy'n seiliedig ar gleientiaid. Prif nod yr Adain Contractau yw darparu gwasanaeth proffesiynol cynhwysfawr i bob cleient sydd angen gwaith archaeolegol. Gallwn ddarparu cyngor arbenigol, a chynnal pob agwedd ar waith archeolegol, o gychwyn y prosiect trwy liniaru i gyhoeddi.

Mae'r Adain Contractau yn cynnal ystod eang iawn o brosiectau, a gefnogir gan grantiau gan Lywodraeth Cymru neu a gomisiynir gan gyrff cyhoeddus, grwpiau amwynder, datblygwyr preifat, cwmnïau cyfleustodau ac unigolion.

Mae hyn yn cynnwys ystod lawn o wasanaethau archaeolegol ar gyfer pob math o brosiect, gan gynnwys ymchwil, prosiectau seilwaith ar raddfa fawr, datblygiadau masnachol a mentrau treftadaeth.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'n gwasanaethau, cysylltwch â:

Pennaeth Gwasanaethau Masnachol a Phrif Archaeolegydd 
John Roberts

Rhif Ffôn: 01248 36 6957
Ebost:  john.roberts@heneb.co.uk 
Rhif Ffôn Symudol: 07900 166764

Mae'r gwasanaethau a gynigir yn cynnwys:

• asesiadau desg, gan gynnwys ASIDOHL a DMRBs

• arolwg geoffisegol

• cloddiadau

• arolygon topograffig

• arolygon adeiladu

• gwylio briffiau

• dehongli

• cyhoeddiad academaidd

• darlunio arbenigol

 

Mae'r Adain Contractau wedi chwarae rhan arwyddocaol ym mhob prif brosiect peirianneg sifil yn ei rhanbarth. Mae'r rhain wedi cynnwys adeiladu ffyrdd newydd, gan gynnwys ffordd ddeuol yr A55, gwelliannau i'r A470, yr A499 a'r A489. Mae prosiectau peirianneg eraill yn cynnwys piblinellau dŵr a nwy newydd, lle mae'r Ymddiriedolaeth, gan weithio'n agos gyda'r cleientiaid a chyda'r curaduron archeolegol, wedi gallu ysgogi dull gwell o weithio, gan arwain at wasanaeth mwy effeithlon i'r contractwr. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru ac wedi darparu'r holl wasanaethau archaeolegol ar gyfer datblygu dwy brif barc busnes newydd yn yr ardal leol. Mae'r rhain wedi cynnwys asesu, gwerthuso a chloddio ardaloedd mawr o dir (40 i 50 hectar), y mae eu canlyniadau wedi cyfrannu'n sylweddol at ymchwil archeolegol yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn falch o'r cyfraniad a wnaeth, ac mae'n parhau i wneud, i ymchwil academaidd a diddordeb y cyhoedd mewn archeoleg yng Ngogledd Cymru. Mae hefyd yn falch o'r cyfraniad y mae'n ei wneud i'r economi leol, o ran hyrwyddo treftadaeth a thrwy gydweithio'n agos â chynllunwyr, datblygwyr a chontractwyr i alluogi a gwella datblygiadau seilwaith yn y rhanbarth.

Mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd yn Sefydliad Archeolegol Cofrestredig (Sefydliad Archaeolegwyr Maes (IFA), ac mae'n cydymffurfio â chod ymddygiad yr IFA.

Mae holl staff yr Adran Contractau allweddol yn gofrestredig ar CSCS ac maent yn brofiadol o ran rheoli archeolegol, gweinyddol ac ariannol effeithiol yr holl gontractau.

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.