English

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd wedi ennill gwobr ICiPS

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd ynghyd ag Adnoddau Naturiol Cymru a'r tair Ymddiriedolaeth Archeolegol Gymreig arall (Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent) wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Blynyddol ICiPS 2018 ar gyfer Cydweithredu.

Bydd y wobr wydr yn treulio amser yn swyddfeydd NRW ac y pedair Ymddiriedolaeth Archeolegol ledled Cymru i alluogi'r holl enillwyr i rannu'r wobr ac i godi ymwybyddiaeth am y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y pum sefydliad a'r gwaith yr ydym yn ei wneud ar draws yr amgylcheddau naturiol a hanesyddol .

Cynhaliodd Y Sefydliad ar gyfer Gwelliant Parhaus mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (ICiPS) ei Seremoni Wobrwyo 2018 DU yn Amgueddfa Leeds ar 14 Mawrth, a'r oeddem yn falch iawn o gael gwahoddiad iddo.

Cyflwynwyd Adnoddau Naturiol Cymru ac y pedair Ymddiriedolaeth Gymreig ein cydweithio yn yr amgylcheddau naturiol a hanesyddol ar gyfer y wobr Cydweithio, mae ein gwaith yn ymgorffori'r Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth.

Rydym wrth ein bodd nad yn unig fe gafodd ei'n waith ei enwebu ar gyfer gwobr, ond ei'n bod wedi ennill y wobr uchaf fel categori Enillwyr y Cydweithrediad. Mynychodd Jill Bullen, Rhian Jardine (NRW) ac Andrew Marvell (Ymddiriedolaeth Archeolegol) i dderbyn gwobr ICiPS ac ymuno รข chynhadledd ICiPS, mae'r cysylltiad dwylo ar wobr y tlws gwydr yn adlewyrchu'n deg ethos ein gwaith.

Rydym yn falch iawn y bydd y wobr hon yn ein helpu i arddangos ein gwaith a rhannu arferion da, hefyd i godi ymwybyddiaeth o werth yr ICiPS. Roedd y wobr yn cydnabod cynaliadwyedd ein cydweithio a sut mae wedi newid ein diwylliant i un o welliant parhaus. Mae cyd-weithio a'i gilydd wedi trawsnewid ein ffordd o weithio am y gorau ar gyfer pob un o'r llofnodwyr, y sefydliadau partner a'r sectorau amgylcheddol a hanesyddol. Rydym wedi symud o sefyllfa o ymgysylltiad cyfyngedig, trwy siwrnai gwelliant parhaus ar y cyd i'n sefyllfa bresennol lle rydym yn parhau i gryfhau, mae'r MoU wedi bod yn gatalydd ar gyfer y cydweithio hwn.

Mae cydweithio wedi dod ag undod, pwrpas a chryfder ar draws ein sefydliadau ar bob lefel, mae wedi ein galluogi i feithrin gallu a datblygu arbenigedd mewn meysydd arbenigol, cyd-gynnal digwyddiadau hyfforddi, ac i leihau dyblygu a gwella cysondeb. Trwy weithio'n gadarnhaol gyda'i gilydd, mae wedi tynnu mewn sefydliadau eraill gan greu effaith ragorol o gydweithio gwell. Mae'r gwobrau o weithio fel hyn yn niferus ac yn cyfrannu at fywiogrwydd economaidd a chymdeithasol Cymru. Gwerthfawrogir y wobr yn fawr, bydd yn teithio i'n swyddfeydd cyfun ledled Cymru, diolchwn i bob un sydd wedi galluogi'r gwaith hwn i lwyddo.

Mae enghraifft o'n cyd-weithio yn amlwg yn Allt yr Esgair, Heneb Gofrestredig ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sydd wedi'i rannu dros dair perchenogaeth tir gwahanol. Gan weithio yn ethos y MoU gyda phartneriaid allanol, gan gynnwys Cadw a ffermwr lleol, mae NRW wedi cwblhau rhaglen waith sydd wedi gwella cydnabyddiaeth a gwelededd nodweddion hanesyddol y safle. Bydd y cydweithrediad hwn a gwelliant parhaus trwy weithio mewn partneriaeth i gael mynediad, yn cyflwyno pori a rheolaeth yn lleihau costau cynnal a chadw cyffredinol y dyfodol ac o fudd i'r amgylchedd hanesyddol a naturiol.

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.