Parc Cybi

Datblygiad Newydd i Gaergybi -A New Development for Holyhead

Cefndir y Prosiect - Project Background

ty mawr apsite map

Mae Parc Cybi, datblygiad ardderchog ar gyfer defnydd cymysg, yn dechrau cael ei ddatblygu gerllaw Cyffordd 2 ar yr A55 yn Nhŷ Mawr, Caergybi. Mae hwn yn brosiect proffil uchel gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, gyda chefnogaeth arian Amcan Un y Gymuned Ewropeaidd, sy’n anelu i ddenu buddsoddiad newydd sylweddol a chreu cyfleoedd am waith yn yr ardal. Y cwmni sy’n rheoli rhan gyntaf y gwaith adeiladu, mewn cysylltiad â’r cwmni adeiladu lleol Jones Brothers, yw Atkins, a bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn gynnar yn 2008. Golyga hynny y bydd y prif isadeiledd, a ddangosir yma ar y Prif Gynllun datblygu, yn ei le – yr is-ffordd o’r A55 a’r brif ffordd fydd yn rhedeg drwy ganol y safle - a’r gwaith paratoi ar lawer o’r llecynnau datblygu.

Parc Cybi, a first class mixed use development, is in the early stages of development, next to Junction 2 of the A55 at Tŷ Mawr, Holyhead. This high profile Welsh Assembly Government project, backed by European Union Objective 1 funding, is set to attract considerable new investment and generate new employment opportunities in the area. Atkins, in association with local construction company Jones Brothers, are managing the first phase of construction works, due for completion in early 2008. This will put in place the main infrastructure shown here on the development Masterplan - the spur road from the A55 and the spine road running through the centre of the site - and prepare many of the development plots.