Parc Cybi

Managing the Historic Landscape - Rheoli'r tirwedd Hanesyddol

trefignath

Remnants of the long and colourful history of this area survive in the landscape today. At the Parc Cybi site, the most obvious remnants are two Scheduled Monuments of prehistoric date - Tŷ Mawr Standing Stone and the Trefignath Burial Chamber. Cadw, the Welsh Assembly Government’s advisers on the historic environment, have been consulted throughout the conception and design of the development to ensure that these historic assets are respected The standing stone is to be left in situ, to form an integral part of the character of Parc Cybi. The relationship between the standing stone and the burial chamber, which is just beyond the development site, has been safeguarded in the design by preserving inter-visibility between the two monuments. In addition, an extensive programme of archaeological excavations began in late 2006 to ensure that buried archaeology on the site is properly recorded and understood in advance of construction works.

Mae olion hanes hir a lliwgar yr ardal hon i’w gweld yn y tirwedd heddiw. Ar safle Parc Cybi, yr olion mwyaf amlwg yw’r ddwy Gofadail Restredig o’r cyfnod cyn-hanes – Maen Hir Tŷ Mawr a Siambr Gladdu Trefignath. Fe ymgynghorwyd gyda Cadw, cynghorwyr Llywodraeth Cynulliad Cymru ar yr amgylchedd hanesyddol, drwy gydol y cyfnod cychwynnol a’r gwaith o gynllunio’r datblygiad er mwyn sicrhau fod yr asedau hanesyddol hyn yn cael eu parchu. Bwriedir gadael y maen hir yn ei le, i fod yn rhan annatod o gymeriad Parc Cybi. Mae’r berthynas rhwng y maen hir a’r siambr gladdu, ychydig y tu allan i’r safle datblygu, wedi ei ddiogelu yn y cynllun drwy sicrhau fod modd gweld un safle o’r safle arall. Yn ychwanegol at hynny, fe gychwynwyd rhaglen helaeth o gloddio archaeolegol yn hwyr yn 2006 i sicrhau fod archaeoleg tanddaearol y safle yn cael ei gofnodi’n iawn cyn i’r gwaith adeiladu gychwyn.

tymawrstone Tŷ Mawr Standing Stone - Maen Hir Tŷ Mawr