Parc Cybi

Y Cynllun Archaeolegol- Archaeological Strategy

Yn ystod cyfnod cynllunio’r datblygiad fe gafodd darlun ei greu o’r olion archaeolegol tebygol o dan wyneb y ddaear ar safle Parc Cybi. Llwyddwyd i wneud hyn drwy gyfuno ymchwil dogfennol ac asesiadau archaeolegol yn y maes, gan gynnwys arolygon geoffisegol a chloddio arbrofol ar raddfa fach mewn ffosydd. Daeth yn amlwg yn fuan fod olion archaeolegol diddorol eraill yn debyg o fod wedi goroesi mewn rhannau eraill o’r safle 50 hectar, ar wahân i’r maen hir a’r siambr gladdu.


Yng Nghymru’r unfed ganrif ar hugain, o fewn cyd-destun datblygu yn amlach na pheidio y mae arian ar gael a chyfle yn codi i archwilio safleoedd archaeolegol o’r newydd. Mewn ymgynghoriad gydag archaeolegwr cynllunio Ynys Môn, fe luniodd Atkins strategaeth i sicrhau, os nad oedd modd diogelu olion archaeolegol yn y fan a’r lle, eu bod yn cael eu cloddio a’u cofnodi’n llawn cyn i unrhyw ddatblygu ddigwydd. Mae’r strategaeth archaeolegol a ddefnyddiwyd ar y safle hwn yn dilyn dull cyfoes o weithio wrth gloddio’n broffesiynol, sef Clirio, Mapio a Samplo. Mae’r dull hwn yn golygu fod modd cyfeirio adnoddau (amser yn ogystal ag arian) tuag at ateb cwestiynau pwysig ynglŷn â’r ffordd yr oedd cymunedau’r gorffennol yn rhyngweithio gyda’u hamgylchedd ac yn effeithio arno. Cam cyntaf y Clirio, Mapio a Samplo yw clirio rhannau helaeth o haen uchaf y pridd gyda pheiriant (JCB yn aml), er mwyn amlygu unrhyw olion archaeolegol islaw. Mae’r nodweddion hyn wedyn yn cael eu mapio’n ddigidol ac fe wneir archwiliadau ar raddfa fach i ganfod eu natur yn fras ac, o bosibl, eu dyddiad. Unwaith y ceir dealltwriaeth resymol o gymeriad y safle, mae’r archaeolegwyr yn creu cynllun ar gyfer archwiliadau eraill mwy manwl.

 

During the planning stages of the development a picture of the likely buried archaeological remains at the Parc Cybi site was built up. This understanding came from a combination of documentary research and archaeological field evaluations, including geophysical surveys and small-scale trial trench excavations. It soon became clear that, beyond the standing stone and the burial chamber, archaeological remains were likely to survive elsewhere on the 50 hectare site.

In 21st century Wales, it is predominantly within the development context that funding and opportunities arise for new exploration of archaeological sites. In consultation with Anglesey’s planning archaeologist, Atkins designed a strategy to ensure that where important archaeological remains could not be preserved in situ, they are fully excavated and recorded before any construction takes place. The archaeological strategy employed at this site adheres to a modern approach for professional excavations known as Strip, Map and Sample. This approach allows for resources (both time and money) to be directed to answering important questions about how past communities interacted and affected their surroundings. The first stage of the Strip, Map and Sample involves the stripping, by machine (often a JCB) of large areas of topsoil and sub soil to expose buried archaeological remains. These features are then mapped digitally and small-scale investigations are carried out to ascertain their broad nature and possibly their date. Once a reasonable understanding of the layout and character of the site has been achieved, the archaeologists devise a plan of further more detailed investigations.