Defnyddio'r adnoddau hyn

 

Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys gwybodaeth am :

•  y safle;

•  archaeoleg y safle;

•  adnoddau fyddai'n fuddiol ar gyfer ymweliadau â'r safle;

•  nifer o weithgareddau yn ymwneud â'r safle sydd yn cysylltu ag Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Byd-eang (ADCDF)

Mae Archaeoleg yn ddisgyblaeth sydd yn defnyddio tystiolaeth ffisegol er mwyn dysgu am y gorffennol, o gyn-hanes i'r ugeinfed ganrif. Mae'n benthyg ei hun i ystyriaeth greadigol a dadansoddol, rhesymu a holi. Mae'r gweithgareddau ADCDF yn cynnig cyd-destun i athrawon fel bo modd iddynt gymell eu disgyblion i ystyried y gorffennol a herio'r rhagdybiaethau sydd gennym am y ffordd roedd pobl yn byw.

Mae modd cwblhau llawer o'r gweithgareddau meddwl fel tasgau unigol, gr w p, neu ddosbarth gan ddibynnu ar anghenion y disgyblion a'r deilliannau dysgu dan sylw'r athro. Byddai modd defnyddio'r dull hetiau meddwl sydd yn rhan o weithgaredd 2 : Dewisiadau a Phenderfyniadau er mwyn strwythuro meddwl ar gyfer y gweithgareddau ADCDF eraill. Efallai byddai rhai athrawon yn cael budd o'r arweiniad i athrawon gan OXFAM ar gyfer rheoli trafodaeth o bynciau sensitif (Teaching Controversial Issues, Oxfam 2006, copi ar gael gan; Prifysgol Bangor yn casgliad WNCRE http://unicat.bangor.ac.uk/record=b1559581~S1*wex ). Mae llawer o'r gweithgareddau ADCDF yn defnyddio tystiolaeth er mwyn adeiladu dehongliadau o gymunedau'r gorffennol a'u cymharu gyda'r ffordd rydym ni'n byw. Maent hefyd yn rhwyddhau y defnydd wneir o'r wybodaeth gafwyd er mwyn ystyried heriau cynaliadwyedd heddiw.

Mae'r adnoddau yn cynnwys cyflwyniad 'Prezi' y gellir ei weld arlein trwy ddilyn y linc canlynol. Mae'n dangos y rhan o'r safle ble cafwyd darganfyddiadau archaeolegol yn ystod cloddiadau blynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif. Mae'r wybodaeth yma yn cynnig symbyliad ar gyfer nifer o'r gweithgareddau. http://prezi.com/kyvae48jvofm/trer-ceiri-bryngaer/

Cynhwyswyd peth arweiniad ynghyd ag atebion model ac awgrymiedig er mwyn helpu'r athrawon hynny sydd ag ond ychydig o wybodaeth archaeolegol fel bo modd iddynt ymgymryd â'r gweithgareddau gyda'u disgyblion. Mae'r adnoddau yn cynnwys arwyddbyst i wybodaeth ac adnoddau a gynigir gan fudiadau eraill pan yn briodol. Ni all Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd warantu cynnwys na hirhoedledd yr adnoddau allanol hyn.

Gellir defnyddio'r adnoddau hyn ar gyfer gweithgareddau unigol o fewn y dosbarth sydd yn rhan o'r Bagloriaeth Cymru, ond sydd hefyd yn gofyn cwestiynau diddorol byddai modd i fyfyrwyr Bagloriaeth Cymru eu ystyried ymhellach fel rhan o'u hymchwiliad unigol. Byddai Tre'r Ceiri hefyd yn gallu bod yn ffocws ar gyfer gweithgaredd menter y disgyblion, tasg grwp neu oriau gwirfoddoli. Cysylltwch ag anita.daimond@heneb.co.uk er mwyn gwybod mwy sut gall Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd gefnogi disgyblion sydd yn dilyn yr opsiynau hyn.

Gellir defnyddio'r gweithgareddau a'r adnoddau hyn o fewn cyd-destun ymweliad dosbarth â'r safle ac er mwyn amlhau i'r eithaf yr hyn sydd i'w ddysgu trwy gyfrwng ymweliad â'r safle. Ar hyn o bryd mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cyflogi staff y byddai modd eu neilltuo er mwyn hebrwng ysgol neu goleg ar ymweliad â'r safle. Fel arfer gofynnir tâl am y gefnogaeth yma os nad oes cyllid o ffynonellau allanol penodol ar gael ar y pryd i gyfarfod â'n costau.