Cymraeg

Friends of Gwynedd Archaeological Trust

About the Friends

The Trust has long recognised that education and communication are amongst the most important tools of conservation. A very important development over the last ten years has, therefore, been the success of the 'Friends' association. The Trust sees the 'Friends' as a means of getting information on recent project work and the archaeology of north-west Wales in general across to a wider audience, and for promoting the work of the Trust. It is also the framework within which members of the public can become more involved in the work of the Trust.

Members receive newsletters providing updates on Trust projects, and a copy of the periodic review of projects. Activities include lectures and day-schools, guided tours of excavations and study tours to sites and monuments within Wales and beyond.

Lecture series

Talks and lectures are held every week during the winter months on a particular theme.

Gwynedd Archaeological Trust - Winter Lecture Series 2017 – 2018.

Click here for more information.

 

Past Topics have included:

An Introduction to the Archaeology of Gwynedd

Art and Archaeology

Recent and Ongoing Archaeological Work in Wales

Dark Age Kingdoms of Britain

Landscapes of Wales

Agriculture, Society and Environment

Interpreting and presenting the past

Thirty years of GAT

Church Archaeology

The Friends' own researches in Local Hand not so local) History

Speakers have included Dr Oliver Rackham (author of The History of the Countryside), Carenza Lewis (of the Time Team), Professor Andrew Fleming (author of The Dartmoor Reeves) and Professor Richard Bradley (author of many authoritative books on British prehistory). We have had speakers from a wide range of organisations in and outside Wales including Cadw, National Museum of Wales, the British Museum, the Countryside Council for Wales, the National Trust, the University of Wales and other archaeological organisations.

Membership

Annual membership costs £15 (adults per address) £12 (Concessions per address: Senior Citizens/ Registered unemployed/student/U18). This payment contributes to the cost of the newsletters, postage and admin; additional charges (concessionary rates available) will cover the cost of lecture courses, day-schools, excursions and visits.

 

Friends of GAT Membership form (in Micrososft Word format)

Standing Order form (in Micrososft Word format)

 

Cyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Am y Cyfeillion

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cydnabod ers peth amser mai dau o arfau pwysicaf cadwraeth yw addysg a chyfathrebu. Un datblygiad pwysig iawn yn ystod y deng mlynedd diwethaf felly yw llwyddiant y 'cyfeillion'. Mae'r Ymddiriedolaeth yn gweld y 'cyfeillion' fel cyfrwng i drosglwyddo gwybodaeth am waith prosiect diweddar ac archaeoleg gogledd-orllewin Cymru'n gyffredinol i gynulleidfa ehangach, ac i hyrwyddo gwaith yr Ymddiriedolaeth. Mae hefyd yn fframwaith sy'n galluogi aelodau o'r cyhoedd i chwarae mwy o ran yng ngwaith yr Ymddiriedolaeth.

Mae'r aelodau'n derbyn cylchlythyr sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau'r Ymddiriedolaeth, a chopi o'r adolygiad cyfnodol o brosiectau. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys darlithoedd ac ysgolion undydd, teithiau tywys o amgylch cloddiadau ac ymweliadau â safleoedd a henebion yng Nghymru a thu hwnt.

Darlithoedd

Cynhaliwyd darlithoedd bob wythnos yn ystod y misoedd y gaeaf (tua un ar bymtheg i ugain bob blwyddyn) ar themau penodol. 

 

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd - Rhaglen Darlithoedd Y Gaeaf 2017 – 2018.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Mae'r themâu gorffennol wedi cynnwys:

An Introduction to the Archaeology of Gwynedd

Art and Archaeology

Recent and Ongoing Archaeological Work in Wales

Dark Age Kingdoms of Britain

Landscapes of Wales

Agriculture, Society and Environment

Interpreting and presenting the past

Thirty years of GAT

Church Archaeology

The Friends' own researches in Local (and not so local) History

Cafwyd siaradwyr fel Dr Oliver Rackham (awdur 'The History of the Countryside'), Carenza Lewis (o'r 'Time Team'), yr Athro Andrew Fleming (awdur 'The Dartmoor Reeves') a'r Athro Richard Bradley (awdur llawer o lyfrau cydnabyddedig ar Brydain yn y cyfnod cyn hanes). Cawsom siaradwyr o lawer o sefydliadau gwahanol yng Nghymru gan gynnwys Cadw: Henebion Cymru, Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Prifysgol Cymru ac Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill.

Ymweliadau â safleoedd a teithiau astudio

Ireland: High Kings and High Crosses

Somerset and Cornwall: King Arthur in the West Country

Ireland: Kerry and the Dingle Peninsula

Normandy: Castles and Abbeys of the Normans

Gwyr y Gogledd: Dark Age kingdoms of northern Britain

Britanny: its Megalithic inheritance

Isle of Man: an Island in the Western Sea

Celts, Romans and Saxons in SE England

The End of Empire: The Lower Rhine Frontier

End of Empire 2: The Rhone Valley

 

Aelodaeth

Cost aelodaeth flynyddol yw £15 (oedolyn fesul cyfeiriad) £12 (consesiynau: pobl hyn/wedi cofrestru'n ddiwaith/myfyrwyr/dan 18 oed).  Mae'r tâl yn cael ei ddefnyddio tuag at gostau cylchlythyrau, gweinyddu a phostio.  Bydd costau ychwanegol (gyda chyfraddau rhatach ar gael) ar gyfer cyrsiau, ysgolion undydd, teithiau ac ymweliadau.

Ffurflen aelodaeth Cyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd (mewn ffurf Microsoft Word)

Ffurflen Archeb Barhaol (mewn ffurf Microsoft Word)

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.