English

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid ar gyfer prosiect a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri

 

30 mis contract cyfnod penodol

2 ddiwrnod (14.8awr)/yr wythnos

Graddfa gyflog: £19,430yf pro rata.

 

Dyma gyfle cyffrous ar gyfer swydd Cydlynydd Prosiect ar brosiect a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Dyfarnwyd grant i Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd fel rhan o brosiect ehangach sy'n cael ei arwain gan Cadw ac yn cynnwys chwe sefydliad yn seiliedig ar dreftadaeth yng Nghymru. Bydd y sawl a benodir yn cydlynu'r prosiect ‘Treftadaeth nas Cerir ?: Bywiogi Dyffryn Nantlle' fydd yn golygu gweithio gyda phobl ifanc, gwirfoddolwyr , a grwpiau yn y gymuned i gyflawni amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau yn N yffryn Nantlle, fel y'i nodir yn y Cynllun Gweithgarwch. Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen ehangach o weithgareddau a gyflwynir ledled Cymru gyda'r nod o ennyn diddordeb a brwdfrydedd pobl ifanc a'u hysbrydoli nhw i ymwneud â'u treftadaeth leol.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn Elusen Gofrestredig, a'i nod yw gwella addysg y cyhoedd mewn archaeoleg. Mae'n ymroddedig i ymchwilio, cofnodi, deall, diogelu a hyrwyddo archaeoleg ac amgylchedd hanesyddol gogledd orllewin Cymru. Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn sefydledig fel Cwmni Cyfyngedig drwy Warant ac mae'n darparu ffynhonnell o arbenigedd academaidd a phroffesiynol a gwasanaethau pellgyrhaeddol mewn archaeoleg a meysydd cysylltiedig.

Disgwyliwn i ymgeiswyr feddu ar brofiad o weithio gyda chymunedau ac o drefnu a chynnal digwyddiadau addysgol ac allgymorth. Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a meddu ar drwydded yrru lawn y DU yn ofynion hanfodol.

 

Manylion llawn mewn dogfen PDF.

 

Ceisiadau:

Dylid gwneud ceisiadau drwy CV a llythyr eglurhaol. Nid yw Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn defnyddio ffurflen gais safonol. Anfonwch geisiadau drwy'r post neu dros e-bost erbyn 5 Awst, 2017 , os gwelwch yn dda at:

 

Dan Amor
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Craig Beuno, Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RT

E-bost: dan.amor@heneb.co.uk

 

Am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â'r swydd, cysylltwch â Dan Amor neu Andrew Davidson ar 01248 366970; 01248 366962.

 

 

The Trust is a registered organisation with the Institute for Archaeologists.
Mae'r Ymddiriedolaeth yn gofrestredig gyda Sefydliad yr Archaeolegwyr.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol