English

Archaeolegydd Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol 

 

12 mis tymor penodol (i'w hadolygu)

37 awr yr wythnos

Gradd 3

Band Cyflog: SP 18-28 gyda bar ar bwynt 23 (£17,714-£24,472)

Lleoliad: Swyddfeydd yr Ymddiriedolaeth, Craig Beuno, Ffordd Garth, Bangor.

Dyddiad Cau: 9:00am, 30 Hydref 2017

Dyddiad Cyfweld: 7 Tachwedd 2017

 

Prif ddiben y swydd:

I gefnogi'r Uwch Archaeolegydd Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol i gynnal a chadw, gwella a datblygu'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) ar gyfer rhanbarth gogledd orllewin Cymru, ac i reoli'r llif gwybodaeth i mewn ac allan o'r CAH, gan gynnwys darparu gwybodaeth mewn ymateb i ymholiadau mewnol ac allanol.

Disgrifiad o'r rôl:

Bydd yr Archaeolegydd Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol yn cynorthwyo'r Uwch Archaeolegydd Cofnod Amgylchedd Hanesyddol i ddarparu Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol (CAH) i ogledd orllewin Cymru trwy gynnal a chadw a gwella cronfa ddata'r CAH a'i gasgliadau digidol a ffisegol ategol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cynorthwyo'r Uwch Archaeolegydd CAH i ymateb i ymholiadau gan amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys ymgynghorwyr masnachol, myfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd. Yn ogystal, bydd ef/hi yn cynorthwyo i ymgymryd â gwaith yn seiliedig ar dasg fel rhan o raglenni cymorth grant cytunedig a thrwy aelodaeth o Weithgor Safonau Data Amgylchedd Hanesyddol; cynorthwyo gyda dogfennu a diogelu data'r gronfa ddata CAH a; gweithio mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu a rheoli cynnwys a strwythur y gronfa ddata CAH. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd oruchwylio a rheoli gwirfoddolwyr a myfyrwyr ar leoliad gwaith o fewn y CAH, fel y bo'n briodol, a disgwylir iddo ef/iddi hi i hyrwyddo'r CAH trwy fod yn bresennol yn nigwyddiadau allgymorth yr Ymddiriedolaeth a rhoi cyflwyniadau os oes angen.

Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn waith cyfrifiadur, ond mi fydd hefyd angen mynd i gyfarfodydd ac efallai ymweld â safleoedd.

Efallai hefyd y bydd cyfleoedd i gynorthwyo â meysydd eraill o waith yr Ymddiriedolaeth, gan gynnwys rheoli treftadaeth, prosiectau cymorth grant, gwaith allgymorth a gwaith yn seiliedig ar ddarganfyddiadau.

Mae'r swydd llawn amser hon yn cael ei chynnig ar gytundeb tymor penodol o 12 mis ac mae wedi'i lleoli yn swyddfeydd yr Ymddiriedolaeth ym Mangor. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio 37 awr yr wythnos o fewn polisi amser hyblyg yr Ymddiriedolaeth.

 

Rhagor o wybodaeth:

Manylion llawn

Datganiad o Fwriad Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol

 

Ceisiadau: 

Dylai ceisiadau fod ar ffurf CV a llythyr cais. Nid yw Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn defnyddio ffurflen gais safonol.

Anfonwch eich cais, trwy'r post neu e-bost, i:

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Craig Beuno
Ffordd y Garth
Bangor
Gwynedd
LL57 2RT

E-bost: nsteele @heneb.co.uk

Ffôn: 01248 352535

 

Am sgwrs anffurfiol ynghylch y swydd, cysylltwch â Nina Steele ar 01248 366964

 

 

The Trust is a registered organisation with the Institute for Archaeologists.
Mae'r Ymddiriedolaeth yn gofrestredig gyda Sefydliad yr Archaeolegwyr.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol