English

Archaeolegydd Rheoli Datblygu

Swydd lawn amser, barhaol 37 awr yr wythnos

Graddfa 3: Pwynt ar y Golofn Gyflog 24-28 (£22,401 - £25,463) yn dibynnu ar brofiad

Lleoliad:  Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor, Gwynedd.

Dyddiad Cau Ceisiadau:  DYDD LLUN,  11 MAWRTH  2019 (9.00 am)

Dyddiad Cyfweld:   DYDD MERCHER, 20 MAWRTH  2019

Prif Ddiben y swydd:   Cynorthwyo'r Uwch Archaeolegydd Cynllunio wrth ddarparu gwasanaeth cynllunio archaeolegol rhanbarthol cynhwysfawr.

Disgrifiad o'r Swydd:

Bydd yr Archaeolegydd Rheoli Datblygu yn cynorthwyo'r Uwch Archaeolegydd Cynllunio wrth ddarparu gwasanaeth cynllunio i ogledd orllewin Cymru gan ddarparu cyngor i awdurdodau lleol, Cadw a chyrff perthnasol eraill ar oblygiadau cynigion datblygu i'r amgylchedd hanesyddol. Byddwch yn cynorthwyo gyda darparu cyngor ar gynlluniau datblygu a ganiateir, ac ar effeithiau datblygu eraill sy'n disgyn y tu allan i'r broses gynllunio. 

Byddwch angen bod yn wneuthurwr penderfyniadau hyderus sy'n gallu mynegi'n glir y sail ar gyfer y prosesau penderfynu a ddefnyddir gennych.  Mae'n rhaid i chi fod â gallu technegol neu ddawn at fapio digidol a GIS, yn ddelfrydol gyda phrofiad maes neu o ddefnyddio'r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol.  Fel rhan o'r swydd bydd hi'n ofynnol i chi drefnu a mynychu cyfarfodydd safle ac ymweliadau maes, a monitro gwaith maes archaeolegol i sicrhau cydymffurfiaeth â'r cwmpas gwaith cytunedig.

Dyma swydd lawn amser, barhaol gyda chyfnod prawf cychwynnol o 6 mis. Mae wedi ei lleoli yn swyddfeydd yr Ymddiriedolaeth ym Mangor.  Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio 37 awr yr wythnos o fewn polisi oriau hyblyg gweithredol yr Ymddiriedolaeth.   

 

Disgrifiad llawn y swydd mewn ffurf PDF

Manyleb Person mewn ffurf PDF

 

Dylid gwneud ceisiadau drwy CV a llythyr eglurhaol.  Nid yw Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn defnyddio ffurflen gais safonol.  Os cewch wahoddiad i ddod am gyfweliad, bydd hyn yn cynnwys prawf byr lle bydd gofyn i ymgeiswyr ddehongli data, dangos dealltwriaeth o effaith bosibl a darparu cyngor rhesymegol o dan bwysau.  Bydd profiad blaenorol o waith rheoli datblygu yn fanteisiol ond ni fydd yn angenrheidiol i gwblhau'r dasg, a fydd wedi cael ei dylunio i arddangos gallu'r ymgeiswyr i gyflawni gwaith o ddydd i ddydd Archaeolegydd Rheoli Datblygu.

Anfonwch eich ceisiadau, drwy'r post neu e-bost at:    

Y Swyddog Gweinyddu, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RT

E-bost: irene.roberts@heneb.co.uk       Ffôn:  01248 366950

Am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'r swydd, cysylltwch â Jenny Emmett ar 01248 370926.

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol