English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Trawsfynydd - Ardal 7 Corstir, i’r gorllewin o Fryn-crwn (PRN 18273)


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Mae’r ardal hon yn cynnwys ardal fechan o gorstir (gweler isod) sy’n debyg i ardal 04, ar waelod dyffryn yr afon yn y fan hon, hyd at ymyl y llyn artiffisial (ardal 05). Ychydig iawn o dystiolaeth weladwy sydd o ecsbloetio gan ddyn, er y dichon fod hyn wedi’i gladdu (gweler uchod) ac eithrio ychydig o waliau, dau lwybr sy’n croesi’r ardal a pheth tystiolaeth o weithgareddau draenio o’r gorffennol. Gan ei bod yn ymddangos bod yr aneddiadau i’r gorllewin a’r dwyrain o’r ardal hon yn rhai o’r 18fed – dechrau’r 19eg ganrif, (nid oes aneddiadau yn yr ardal hon ei hun), gallwn dybio bod y nodweddion hyn hefyd yn dyddio o’r un cyfnod.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Ardal heb ei chau, corstir

Mae diffyg caeau a gwelliannau amaethyddol a ddaw yn sgîl cau tir yn nodweddu’r ardal: mae’n ‘naturiol’ ei diwyg i raddau helaeth (yn ddiamau o ganlyniad i or-ecsbloetio yn ystod y cyfnod cynhanesyddol diweddarach – gweler yr adran uchod) er bod sawl wal gerrig yn ei rhannu yn nifer o gaeau mawr a dau lwybr troed (hen lwybrau mae’n debyg) yn ei chroesi o’r gorllewin i’r dwyrain. Mae’r ardal hefyd yn cynnwys peth tystiolaeth o reoli dwr ar ffurf camlesi a ffosydd byrion.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Trawsfynydd

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol