English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Mawddach - Ardal 8 Mynydd agored, Dolgledr (PRN 18338)

 

Cefndir hanesyddol

Diffyg anheddu modern sy'n nodweddu'r ardal hon ond, er hynny, mae yna dystiolaeth sylweddol o weithgarwch cynhanesyddol yma. Mae maes carneddi helaeth, a gofnodwyd yn wreiddiol gan Bowen a Gresham (1967), yn ymestyn ar hyd dwy ochr y trac (llwybr o bwys yn flaenorol) sy'n arwain i'r dwyrain o Hafod-y-dywyll (ardal 19) ac i lawr o'r diwedd i Ddolgellau (rhagflaenydd y ffordd bresennol, mae'n debyg gweler hefyd ardal 16): mae'n cynnwys amrywiaeth o wahanol fathau o garneddi, gan gynnwys carneddi ymylfaen, ac roedd yn amlwg yn ardal o bwys yn y cyfnod cynhanesyddol cynharach.

Mae yna ddwy fryngaer yma hefyd, a Chraig y Castell yw'r enw ar y ddwy, er dryswch. Mae un ym mhen gogleddol yr ardal a'r llall, sy'n rhestredig, yn y pen deheuol. I'r dwyrain o'r ail, mae gweddillion mwyngloddio yn y 19eg ganrif. Ar wahân i'r rhain, dim ond cyfres o waliau caeau o'r 18fed/19eg ganrif sydd yma, yn rhannu'r ardal yn gyfres o lociau mawr afreolaidd.


Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Archeoleg gynhanesyddol greiriol, waliau caeau, mynydd agored

Soniwyd uchod am gyfoeth sylweddol nodweddion archeolegol creiriol a'r waliau caeau sy'n nodweddu'r ardal hon. Gellir cymharu'r dirwedd â'r creigiau folcanig sy'n dod i'r wyneb ar Gadair Idris (ardal 17) a Phared-y-cefn-hir (ardal 16), ond ni ddynodwyd hon yn SoDdGA.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Mawddach

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol