English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Mawddach - Ardal 21 Gallt Ffynnon yr Hydd (PRN 18351)

 

Cefndir hanesyddol

Mae'r llociau bychan ar fap degwm 1839 Llangelynnin fwy neu lai yr un fath ag a welir heddiw. Y darn olaf o Reilffordd y Cambrian i'w gwblhau, ym 1867, oedd y darn rheilffordd sy'n rhedeg ar hyd gwaelod y clogwyni yma, (hwn oedd y gamp beirianyddol fwyaf anodd yn dechnegol).

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Rheilffordd, waliau sychion

Dynodwyd darn arfordirol 11 cilomedr o hyd, o bwynt i'r de o Forfa Mawddach (ardal 10) sy'n cynnwys rhannau o Allt Ffynnon yr Hydd (ardal 21), y darn arfordirol i'r de (ardal 13) a Llwyngwril (ardal 22) yn SoDdGA (CCGC cyf. SoDdGA Glannau Tonfanau i Friog' 31 WVV) ym 1999. Cafodd ei ddynodi oherwydd ei ddiddordeb daearegol a'i ddiddordeb biolegol morol. Y tu ôl i'r lan sy'n wynebu'r gogledd-orllewin, mae clogwyni creigiog uchel (ardal 21). Clogwyni gwaddod meddal, sy'n erydu, yw'r rhan fwyaf o'r arfordir. Mae'r ardal hon yn bwysig oherwydd ei nodweddion daearegol a mwynyddol sy'n darparu tystiolaeth bwysig ynghylch oed Llain Aur Dolgellau. Creigiau gwaddod yn goleddu i'r de-ddwyrain, wedi'u plygu a'u ffawtio, ac yn dyddio o ganol y Cyfnod Cambriaidd hyd y Cyfnod Is-ordofigaidd yw'r clogwyni a'r parth rhynglanwol. Maent ar ben de-orllewinol Llain Aur Dolgellau ac yn cynnwys cerrig llaid, lleidfeini a thywodfeini ymwthiol. Gwelir yma greigiau Cambriaidd sy'n debyg, yn geogemegol, i'r gwythiennau yn Llain Aur Dolgellau ymhellach i'r gogledd.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Mawddach

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol