English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Dyffryn Ffestiniog - Ardal 23 Prenteg

 


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Pentref bychan, sy’n perthyn gan fwyaf i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n bosibl mai'r rheswm dros ei fodolaeth yw ei leoliad wrth odre'r ffordd o Gwmystradllyn, ac efallai ei fod yn lanfa gynnar ar Draeth Mawr. Mae sawl ty wedi’i ychwanegu at y stoc dai tua diwedd yr ugeinfed ganrif.


Nodweddion hanesyddol allweddol yn y tirwedd

Pentref o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Pentref bychan ar ymyl lle'r oedd aber afon Glaslyn gynt. Mae’n cynnwys capel a thafarn, Gwesty’r Glaslyn, ar yr hen Draeth, a thai o gwmpas y ffordd i Gwmystradllyn. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg y codwyd y rhan fwyaf o’r tai annedd, gyda rhai wedi’u hychwanegu’n ddiweddarach, ond nid oes dim byd arbennig yn eu cylch.


Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Dyffryn Ffestiniog

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol