English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Dyffryn Dysynni – Ardal 9 Llethrau gogleddol caeedig PRN 28658


Coetir a chaeau amgaeedig ar y llethrau gogleddol is

 

 

Cefndir hanesyddol

Ardaloedd o dir caeedig hanesyddol ar lethrau is rhan gogledd ardal yr astudiaeth. Mae'r ardal hon yn cynnwys y dirwedd ganoloesol greiriol sy'n gysylltiedig â'r llys yn Nhal y Bont (mae Tal y Bont ei hun yn ardal 1). Ymddengys bod amgáu yn yr ardal hon wedi bod yn digwydd erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, fel y nodwyd yn 8.6 uchod, mae cerdd foliant Syr Owain ap Gwylim i Dafydd Llwyd o Beniarth yn cyfeirio at ‘Percydd, mynydd uwch minion' (Parciau a mynydd uwch y ffiniau).

 

Nodweddion tirwedd hanesyddol allweddol

Llethrau is gwell wedi eu marcio gan dir caeedig, rhai ohonynt yn ymlwybrol, rhai'n rheolaidd, yn ogystal â choetir gwasgaredig ac aneddiadau fferm, yn cynnwys Tyrgawen, Peniarth Uchaf a Pheniarth Canol, ar silff yn edrych dros ddyffryn Dysynni, yn ogystal â fferm gartref Peniarth yn SH 6105 0604. Mae'n cynnwys llain o dir uwchben ardal 1 sy'n ymestyn i Dal y Garreg a Thonfannau ble yn ogystal ag aneddiadau fferm o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg cafwyd rhywfaint o ddatblygiadau pellach, gan fanteisio ar y golygfeydd dros Aber Dysynni ac i'r de dros Fae Ceredigion.

Mae'r ardal yn uno gydag ardal 10, ond mae'n dipyn llai gwyllt ac anghysbell.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Dysynni

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol