English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Dyffryn Dysynni – Ardal 12 Craig yr Aderyn PRN 28661


Mae clogwyn Craig yr Aderyn yn dominyddu tirwedd blaenau'r dyffryn

 

 

Cefndir hanesyddol

Clogwyn aruthrol, gyda bryngaer ar ei brig ble mae dau gyfnod adeiladu penodol wedi eu nodi (ond na ellir eu dyddio'n hyderus) a ble canfuwyd crochenwaith Rhufeinig-Prydeinig. Mae'r fryngaer yn hynod diolch i'w fynedfeydd mewndro a llinellau amddiffyn dwbl.

Mae cymeriad yr ardal yn gyffredinol yn un o ardal nythu ar gyfer brain coesgoch a mulfrain.

 

Nodweddion tirwedd hanesyddol allweddol

Lleoliad bryngaer aruthrol

Byddai'n anodd iawn dychmygu lleoliad mwy aruthrol ar gyfer bryngaer; mae'r llethrau gogleddol yn waharddol o serth, ac un o'r unig ddulliau o fynediad yw ar hyd crib o'r de. Mae yna berthynas weledol gref nid yn unig gyda'r iseldiroedd, ond gyda thirwedd gyfan y Gofrestr ac yn llunio gwrthbwysedd weledol i fryngaer Tal y Garreg.

Y ffiniau a nodir yma yw rhai'r SoDdGA ac Ardal Amddiffyn Arbennig. Mae'r fryngaer ei hun hefyd yn heneb restredig. Mae'r ardal tirwedd yma yn cynnwys clegyr creigiog, glaswelltir asidig, rhostir a rhedyn; mae o bwys Ewropeaidd fel safle bridio a chlwydo traddodiadol ar gyfer brain coesgoch, sy'n bresennol trwy'r flwyddyn, ac ar gyfer mulfrain. Ystyrir bod cynnal glastir gwelltog byr, sy'n ardal bwysig ar gyfer brain coesgoch, yn un o'r ffactorau sy'n dylanwadu ar y nifer o adar bridio a chlwydo.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Dysynni

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol