English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Dyffryn Dysynni – Ardal 10 Llethrau canolradd PRN 28659


Mae'r llethrau canolradd i'w gweld uwchben y coed

 

 

Cefndir hanesyddol

Llethrau canolradd yr ardal tirwedd hanesyddol sy'n bennaf heb eu hamgáu. Mae setliad cylch cwt Craig Ty'n y Cornel yn dynodi bod yr ardaloedd hyn wedi eu trefedigaethu yng nghyfnod yr Oes Haearn/Brythonig-Rufeinig, ac mae goroesiad tai hirion yma yn dynodi bod y setliad wedi goroesi hyd at, neu wedi ei ailgychwyn yn ystod, y cyfnod Canoloesol. Nid yw'n hysbys p'un a oedd y system caeau gyferbyn yn gysylltiedig gyda'r cyfnod cynharach neu gyfnod hwyrach neu gyda'r ddau. Mae yna ddilyniant o anheddiad ac ymwela o'r cyfnod Canoloesol yn Nant Caw Fawr, fferm sydd wedi ei chofnodi fel trefgordd Ganoloesol. Mae coetir Coed Pennant yn gynnar.

 

Nodweddion tirwedd hanesyddol allweddol

Ardal cymeriad cymysg

Eto, mae hon yn ardal sy'n cyfuno i'r rhai uwchben (ardal 11) a'r rhai islaw (ardal 9) ond sydd wedi ei nodweddu gan lethrau serth a chyfuniad o goetir, rhywfaint o sgri a thiroedd caeedig. Mae anheddau fferm ac adeiladau fferm yn gyffredinol wedi eu lleoli islaw'r ardal cymeriad yma, ac eithrio Nant Caw Fawr, sydd wedi ei lleoli mewn dyffryn ymylol i fyny llwybr troellog Mae setliad cylch cwt Craig Ty'n y Cornel yn gysylltiedig gyda waliau troellog a thai hirion gydag olion iardiau a phadogau.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Dysynni

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol