English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Creuddyn ac Arllechwedd – Ardal 17 Dyffryn Gwaelod fflat (tiroedd wedi'u traenio) PRN 15819


SH 777698 yn edrych i'r de. Yn dangos y dirwedd wastad, agored ar lan orllewinol y Conwy.


 

 

Cefndir Hanesyddol

Roedd dolydd gwastatir llifwaddodol y Conwy ger Dolgarrog yn ffurfio rhan o faenor fynachaidd yr Ardda a Dar-lâs; ar ôl diddymu'r mynachlogydd, cawsant eu trosglwyddo o law i law tan iddynt ddod yn rhan o Stad Glynllifon, ac yna eu gwerthu ym 1894.Roedd y rheini ymhellach i'r gogledd yn nwylo perchnogion amrywiol. O 1863 hyd 1874, cludwyd llechi ar longau o Gei Coed neu Gei'r Ynys yn SH 776 678, ac yn ystod yr ugeinfed ganrif, roedd glanfa'n gwasanaethu'r gweithfeydd alwminiwm yn SH 775 679.

 

Prif nodweddion tirweddau hanesyddol

Dolydd

Dolydd iseldir wedi'u traenio, y mae'r Ddulyn a'r Ro yn llifo drwyddynt. Mae Porth Llwyd yn llifo i'r Conwy drwy gamlas gweithfeydd Dolgarrog.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Creuddyn ac Arllechwedd

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol