English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Creuddyn ac Arllechwedd – Ardal 12 Llanfairfechan PRN 15814


SH 686744 yn edrych i'r gogledd ddwyrain. Enghraifft wych o dŷ a gynlluniwyd gan bensaer ‘Celf a Chrefft' lleol, H L North.

 

 

Cefndir Hanesyddol

Yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg, prynodd teulu'r Bulkeleys o Baron Hill y rhan fwyaf o dir plwyfi Aber a Llanfairfechan. Tan 1956, teulu'r Buckeleys oedd berchen y rhan fwyaf o Lanfairfechan pan y'u gorfodwyd i werthu i Richard Luck, cyfreithiwr; ynghyd â'r Platts o Fryn y Neuadd (gweler 2013 isod), gweddnewidiwyd Llanfairfechan wrth i waith ailadeiladu'r plastai, ail-lunio'r ffordd, adeiladu tai preswyl, eglwys Saesneg a gorsaf reilffordd fynd rhagddo - er i gynllun i adeiladu dociau a phierau fethu.

 

Prif nodweddion tirweddau hanesyddol

Tref wyliau wedi'i chynllunio, rhodfa glan y m ô r a siopau, arddull ‘Celf a Chrefft'

Mae Llanfairfechan yn debyg i Landudno, yn dreflun ystâd wedi'i chynllunio sy'n cynnwys craidd cynharach. Ceir ymdeimlad o hunaniaeth a chymeriad unigryw. Caiff y brif echelin de-orllewinol- gogledd ddwyreiniol le blaenllaw. Y rhain yw'r ffordd bost (yr A55 flaenorol), y ffordd osgoi fodern i'r gogledd a'r brif lein reilffordd. Ar hyd y ffordd sy'n arwain o'r ffordd bost yn y fan hon i'r traeth, mae yna siopau deniadol (er yn dlodaidd) wedi'u hadeiladu mewn arddull ‘Celf a Chrefft'. Hefyd ceir anheddau sylweddol a chanddynt erddi mawr sy'n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'n arwain at ddatblygiad rhodfa glan môr nodweddiadol Gymreig sy'n cynnwys rhes o dai preswyl, caffi ar y traeth, a phwll cychod hwylio model. Mae'r adeilad carreg â thyrrau bychain yma, ‘Moranedd', gyda'i do llechi patrymog yn nodwedd hyfryd. Mae'r eglwys fawr Anglicanaidd a chanddi dair o eiliau ger y ffordd bost yn dirnod blaenllaw.

Pentre Uchaf yw canolbwynt y gymuned cyn-Platt. Mae'n cynnwys adeiladau sy'n dyddio o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn bennaf. Ymysg yr anheddau diweddarach y mae adeiladau amaethyddol neu grefft bychain. Gwelir y dyddiad 1819 ar blât y bont. Tua'r de-orllewin i Bentre Uchaf yn SH 683 743, ceir tai cymdeithasol o'r ugeinfed ganrif, ac i'r dwyrain yn SH 684 749 ceir datblygiad dolennog gan Herbert Luck North (1871-1941), pensaer lleol ‘Celf a Chrefft'. Mae'r tai yn gwbl nodweddiadol o'i arddull - wedi'u gwyngalchu, ffensys y terfynau wedi'u gwneud o slabiau llechi Arfon, a llechi chwarel brown-gwyrdd trawiadol Tal y Fan at y toeau. Ceir enghreifftiau mewn mannau eraill ym Mhentre Uchaf.

Mae adeiladau eraill wedi gwneud defnydd helaeth o garreg Penmaenmawr. Nodwedd drawiadol yw'r cerrig cornel o fric felen sy'n cydweddu â charreg Penmaenmawr.

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Creuddyn ac Arllechwedd

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol