English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon /Nantlle – Ardal 47 Dinas Dinlle-Aberdesach PRN 15746

 


Mae'r llun hwn, sy'n edrych tua'r de, yn dangos bryngaer Dinas Dinlle yn y canol gydag ardal 47 a'i chaeau mawr a'i hanheddiad gwasgaredig yn ymestyn yn y pellter. Mae rhan flaen y llun yn rhan o ardal 19.


 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal a nodweddir yn bennaf gan ystâd Glynllifon a'i hanes. Mae'n bryngaer Dinas Dinlle yn rhan ohoni. Mae sawl cysylltiad rhwng yr ardal â phedwaredd gainc y Mabinogi.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Bryngaer amlwg, caeau mawr, ffermydd

Ardal arfordirol yn ymestyn o'r bryngaer sy'n erydu yn Ninas Dinlle i gyrion ardal yr astudiaeth yn Aberdesach. Y prif fath o bensaernïaeth yw'r ffermdai sylweddol a godwyd gan yr ystâd a'r adeiladau allan cysylltiedig - ceir nifer ohonynt yn yr ardal hon - er bod anheddiad cnewyllol ym Mhontllyfni (yn cynnwys tai o'r ugeinfed ganrif yn bennaf wedi'u codi fel ystadau tai) a chlystyrau bach o dai (diweddarach) ar hyd y brif ffordd o Gaernarfon i Bwllheli. Mae'r ffaith bod hon yn ardal isel, arfordirol yn golygu bod y caeau'n fawr ac afreolaidd, a draeniau yw nifer o'r terfynau.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol