English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 45 Castell Bryn Bras PRN 15744


Mae'r llun hwn o'r awyr yn edrych tua'r de-ddwyrain, ac yn dangos castell o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ym mlaen y llun yng nghanol y coed, a'r parc carafanau enfawr sydd bellach yn nodweddu'r ardal leol (o leiaf o'r awyr), a'r llyn yn y cefndir.


 

 

Cefndir hanesyddol

Ffug gastell neo-Normanaidd, a adeiladwyd rhwng 1829 a 1835 ar gyfer Thomas Williams, cyfreithiwr o Fangor, ar safle ffermdy Coed Goleu. Credir mai Thomas Hopper oedd y pensaer, gŵr a oedd yn gweithio ar y pryd ar Gastell Penrhyn, er ei fod yn bosibl bod cysylltiad â Provis, Hansom a Welch. Heblaw am gyfnod fel clwb gwledig a gwesty rhwng 1956 a 1965, mae wedi bod yn dŷ preifat drwy gydol ei hanes. Mae'n anarferol na wnaed unrhyw ymdrech gan ei berchnogion gwreiddiol i brynu unrhyw dir at yr 81 erw sydd o amgylch y tŷ ei hun. Mae'r tŷ a'r gerddi wedi eu cynnwys yng Nghofrestr Tirweddau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Ffug gastell o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg

Nodweddir yr ardal hon gan y castell, sy'n rhannu nifer o nodweddion pensaernïol Penrhyn, er ar raddfa lai a llai amlwg. Mae hefyd yn cynnwys parc carafanau presennol Brynteg a'r llun addurnol i'r de-ddwyrain. Nid yw'r gerddi wedi newid ers iddynt gael eu cynllunio yn y 1830au a'r 1840au, er eu bod yn cynnwys adeiladau o ddechrau'r ugeinfed ganrif. Mae'r ardal wedi'i lleoli ar gyrion yr astudiaeth bresennol.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol