English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 39 Cilfechydd/Cyrnant PRN 15738

 


Gwelir natur guddiedig, llawn awyrgylch yr ardal hon, sydd wedi ei lleoli ym mhen uchaf y llun hwn (sy'n edrych tua'r de-orllewin).


 

 

Cefndir hanesyddol

Roedd fferm Cyrnant yn arfer bod yn rhan o ystâd Glynllifon ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac mae'n bosibl ei bod wedi cael ei gwerthu'n breifat i denant yn ddiweddarach.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Caeau amgaeedig afreolaidd, olion o safleoedd archeolegol

Ardal fach ac afreolaidd a'i chymeriad yn deillio o'r topograffi (brigiadau creigiog ar ochr bryn sy'n wynebu'r gogledd). Mae nifer o gaeau amgaeedig mawr, afreolaidd a chromlinol, rhai â lynsiedi tanynt ar y llethr serth ac mae'n cynnwys nifer o safleoedd ag olion archeolegol (mae golwg gyffredinol yr ardal yn rhoi'r argraff ei bod yn tarddu o'r cyfnod cynhanesyddol). Yn ogystal â hyn, mae yna hefyd rai caeau amgaeedig diweddarach (o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg), gyda bythynnod gwasgaredig. Mae ffordd gul (eto o darddiad hynafol) yn rhedeg yn serth i lawr drwy'r ardal. Hefyd mae rhandir cymharol eang o goetir hynafol ar hyd ochr serth y bryn, sydd ar y cyfan, yn anarferol yn yr ardal hon.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol