English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 34 Lleuar PRN 15733

 


Mae'r llun hwn yn edrych tua'r de a dangosir tirwedd braf yr ardal isel hon o gaeau i'r gorllewin i Ben-y-groes. Mae cylchoedd cytiau ym Mhenbryn Mawr i'w gweld tua'r canol, ychydig i'r chwith i'r fferm, tra bod modd gweld rheilffordd Nantlle yn y gornel uchaf ar y chwith.


 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal wedi'i rheoli'n draddodiadol gan ystâd fach Lleuar, a werthwyd gan y sgweier olaf, Capten William Ridsdale, i Wynniaid Glynllifon cyn iddo farw yn Dettingen yn 1743.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Patrymau caeau, ffermydd, safleoedd ag olion archeolegol

Ardal o borfa ar dir isel, a oedd yn arfer bod yn rhan o ystâd Lleuar. Y prif fath o adeilad yw'r ffermdy sylweddol o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Weithiau ceir annedd hŷn wrth ymyl y ffermdai, a'r rheini'n yn aml wedi eu haddasu'n storfa neu sied. Waliau cerrig sych neu gloddiau â cherrig ar eu hwyneb yw terfynau'r caeau, a cheir rhai gwrychoedd. Mae nifer o safleoedd ‘ynysig gydag olion archeolegol (cylchoedd cytiau, bryngaerau bach) sy'n cyferbynnu â'r ardaloedd ymylol, uwch sy'n agored i niwed gan weithgareddau amaethyddol.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol