English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 24 Carmel PRN 15723

 


Mae dirywiad prif stryd yr anheddiad hwn yn amlwg yn y llun hwn o'r ochr ddeheuol.


 

 

Cefndir hanesyddol

Crynhoad o dai moel (heb dir) ar y ffordd o wastadedd arfordirol Arfon i'r tir comin, yn union uwchben safle'r giât ar hen wal y mynydd. Mae'r pentref wedi ei enwi ar ôl capel y Methodistiaid Calfinaidd a sefydlwyd yma ym 1827.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Anheddiad diwydiannol, ffyrdd

Mae'r anheddiad hwn yn cynnwys amrywiaeth o anheddau brodorol traddodiadol a rhai ‘diwydiannol-frodorol', yn ogystal â thai teras safonol o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, siopau a chapeli, gyda pheth gwaith haearn addurnol, a thai cymdeithasol o'r ugeinfed ganrif. Mae natur ad-hoc y gymuned hon yn amlwg yn y topograffi ac yn y strydoedd cul, yn seiliedig ar brif stryd gyda chroesffordd yn un pen.

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol