English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 15 Nebo PRN 15714

 


Llun sy'n edrych tua'r de orllewin ac yn dangos prif nodweddion yr ardal hon, sef caeau gyda waliau cerrig a bythynnod/ffermydd gwasgaredig ar y llethrau.


 

 

Cefndir hanesyddol

Ardal o gaeau amgaeedig o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ar dir a arferai fod yn dir comin. Cefnwyd ar nifer o'r aneddiadau yn ystod y dirwasgiad mawr oherwydd ei bod yn anodd i unrhyw un oedd yn berchen ar dir amaethyddol gael y dôl.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Caeau amgaeedig o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, anheddiad gwasgaredig

O fewn y dirwedd amgaeedig mae patrwm penodol o anheddau brodorol wedi datblygu, fel arfer croglofft, yn aml wedi'i hail-godi neu'n dal i sefyll wrth ymyl, neu'n sownd i ffermdy sylweddol o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae rhai rhesi byr o dai teras. Cerrig o'r caeau a ddefnyddiwyd yn bennaf fel deunydd adeiladu. Mae nifer o'r tai gwasgaredig yn dai haf, ac mae sawl un wedi'i addasu drwy ychwanegu portshys ac ystafelloedd haul. Cedwir ceffylau ar nifer o'r mân ddaliadau, ac ar rai ohonynt codwyd ffensys coed ar hyd waliau cerrig y caeau gan greu cymeriad neilltuol.

Mae'r ardal yn cynnwys un cnewyllyn, sef pentref Nebo, a'i enw'n deillio o gapel yr Anghydffurfwyr. Mae'r adeiladau hyn yn rhai sylweddol o ran maint.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol