English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon/Nantlle – Ardal 14 Mynydd Cilgwyn-Moel Tryfan-Moel Smytho PRN 15713

 


Llun o'r awyr sy'n edrych tua'r gogledd-ddwyrain ac yn dangos copa agored Mynydd y Cilgwyn, yn nhu blaen y llun, a Moel Tryfan, yn y pellter, wedi'u gwahanu gan ran o ardal 20, parciau Moel Tryfan, a'r Fron (ardal 21).


 

 

Cefndir hanesyddol

Tir comin y goron, sy'n rhy uchel i gael ei drin yn helaeth, ac a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer defaid. Copa Mynydd Cilgwyn yw man claddu traddodiadol Sant Twrog.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Ucheldiroedd agored, parciau, bythynnod gwag, chwareli llechi segur

Rhostir yn bennaf y tu draw i derfyn y rhan a gâi ei thrin yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er gyda rhai parciau fel llecynnau anheddu unigol. Mae rhai o'r anheddau bellach yn wag, eraill wedi eu hailgodi, ac yn aml mae coed o'u cwmpas. Mae nifer o chwareli llechi yma, y cyfan yn segur erbyn hyn. Mae'r systemau rheilffordd yn cynnwys incleins a rheilffyrdd ar hyd cyfuchlin droellog, sy'n dangos datblygiad y dechnoleg arbennig hon yn y cyfnod rhwng 1860 a1880. Yn y gorffennol roedd y llwybrau sy'n mynd o'r dwyrain i'r gorllewin ar hyd yr ardal yn arfer cael eu defnyddio i yrru gwartheg.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol