English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Caernarfon /Nantlle – Ardal 12 Llanllyfni PRN 15711

 


Llun o'r awyr, yn edrych tua'r de-ddwyrain, sy'n dangos natur hirgul y prif anheddiad ar ochr dde'r llun, gydag ystâd o'r ugeinfed ganrif wedi'i hychwanegu y tu ôl i'r ochr orllewinol. Yn fwy na thebyg, mae craidd canoloesol yr anheddiad tuag at ben chwith (gogledd) y stryd, yn agos at yr afon. Mae Pen-y-groes (ardal 6) i'r chwith, ac mae ffordd osgoi A487 Llanllyfni-Pen-y-groes wrthi'n cael ei hadeiladu yn nhu blaen y llun. Ardal 34 yw'r rhan fwyaf o'r gweddill ym mlaen y llun, tra bod pen gorllewinol dyffryn Afon Llyfni (ardal 27) i'w weld yn y canol ar y gwaelod.


 

 

Cefndir hanesyddol

Datblygiad hirgul o ddechrau'r ddeunawfed ganrif i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn ymestyn o graidd canoloesol.

 

Prif nodweddion y dirwedd hanesyddol

Anheddiad (craidd canoloesol gyda datblygiad hirgul o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg)

Datblygiad hirgul wedi'i adeiladu ar hyd ffordd sy'n codi'n serth, yn cynnwys nid yn unig y tai ond hefyd capeli, siopau, tafarn a gefail nas defnyddir mwyach. Credir bod craidd canoloesol y pentref o amgylch yr eglwys a ffynnon y pentref ar waelod y llethr yn SH47075209. Er mai tai chwarelwyr yw'r rhan fwyaf o'r tai, gyda dwy ystafell i fyny a dwy ystafell i lawr, mae rhai anheddau mwy sylweddol, rhai o'r ddeunawfed ganrif, ac eraill sydd wedi ceisio ychwanegu nodweddion addurnol. Codwyd dwy ystâd cyngor ar ôl yr ail ryfel byd (yn SH46905181C a SH47205223C).

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Caernarfon- Nantlle

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol