English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Ardudwy - Ardal 2 Is Mynydd a Mynydd Egryn (PRN 18235)

 


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Mae’r ardal ucheldirol, lom hon yn cynnwys sawl henebyn pwysig o’r cyfnod neolithig cynnar (gan gynnwys Carneddau Hengwm). Er na ddarganfuwyd olion unrhyw weithgarwch domestig o’r cyfnod hwn hyd yn hyn, mae'r potensial yn enfawr (o ystyried y ffaith nad yw amaethyddiaeth ddiweddar wedi effeithio fawr ar yr ardal) ac mae peth gwaith yn parhau (Johnson a Roberts, 2001). Mae tystiolaeth sylweddol o anheddu yno yn yr ail fileniwm CC, a chrynodiad pwysig o henebion angladdol a defodol ar Fynydd Egryn. Mae llawer o archeoleg greiriol yma ac amrywiaeth o henebion angladdol yn ogystal ag anheddiad a chaeau o’r cyfnod cynhanesyddol diweddarach. Yn ôl de Lewandowicz, mae’r anheddiad helaeth sy’n cynnwys tai llwyfan a llociau cysylltiedig, ar ymyl orllewinol yr ardal hon ar frig y llethr, yn dyddio o’r 16eg neu’r 17eg ganrif, ac mae’n bosibl mai llechfeddiannu’r ymylon ucheldirol oedd hyn. Fel arall nid oes anheddu diweddarach yn yr ardal hon yn hysbys. Olion gwaith manganîs o’r 19eg ganrif yw mwyngloddiau Hafoty, ymhellach i fyny, ac i lawr i'r de, ac mae waliau syth y caeau yn dyddio o tua’r un cyfnod.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Archeoleg greiriol helaeth (henebion angladdol a defodol cynhanesyddol cynnar, anheddiad ôl-ganoloesol), waliau sychion o amgylch y caeau

Mae’r ardal hon yn estyn o ymyl isaf y llethr (y mae ardal 01 oddi tani) sy’n rhedeg yn fras ar hyd y gyfuchlin 200m, i fyny at grib cadwyn y mynyddoedd. Mae’r tir yn llai ffrwythlon nag yn ardal 01, a brigiadau creigiog sydd i’w gweld ar y rhan fwyaf o’r tir. Mae’n debyg mai’r darnau hir o waliau sychion anferthol, y rhan fwyaf ohonynt yn dyddio o’r 19eg ganrif yw’r nodweddion amlycaf yn y dirwedd hanesyddol. Mae’r waliau yn torri ar draws yr ardal mewn llinellau syth (weithiau hyd yn oed yn torri ar draws nodweddion cynharach, megis Carneddau Hengwm). Fodd bynnag, yr archeoleg greiriol helaeth sy’n cwmpasu’r cyfnod o’r oes neolithig i’r cyfnod canoloesol diweddarach yw’r agwedd bwysicaf ar yr ardal. Mae’r anheddiad llwyfan ar ymyl Mynydd Egryn yn cwmpasu sawl erw, ac mae rhai o'r safleoedd cynharach yn henebion mwy traddodiadol. Nid oes unrhyw anheddiad modern yn yr ardal.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Ardudwy

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol