23 Prenteg

Cefndir hanesyddol

Pentref bychan, sy’n perthyn gan fwyaf i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n bosibl mai'r rheswm dros ei fodolaeth yw ei leoliad wrth odre'r ffordd o Gwmystradllyn, ac efallai ei fod yn lanfa gynnar ar Draeth Mawr. Mae sawl ty wedi’i ychwanegu at y stoc dai tua diwedd yr ugeinfed ganrif.

Nodweddion hanesyddol allweddol yn y tirwedd

Pentref o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Pentref bychan ar ymyl lle'r oedd aber afon Glaslyn gynt. Mae’n cynnwys capel a thafarn, Gwesty’r Glaslyn, ar yr hen Draeth, a thai o gwmpas y ffordd i Gwmystradllyn. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg y codwyd y rhan fwyaf o’r tai annedd, gyda rhai wedi’u hychwanegu’n ddiweddarach, ond nid oes dim byd arbennig yn eu cylch. < yn ôl at y map

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005