16 Llethrau uchaf mynyddoedd y Moelwyn

Cefndir hanesyddol
Dyma ardal fawr o ucheldir anghysbell a gerwin sy’n cynnwys sawl copa uchel a’r pwysicaf ohonynt yw Manod Mawr, Manod Bach a Moelwyn Mawr. Ceir gweddillion chwareli llechi o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif (er enghraifft chwarel Fron-boeth ar lethrau de orllewinol Moelwyn Mawr - gweler y ffotograff) ac isadeiledd cysylltiedig (fel tai peiriannau, incleiniau a thraciau) o amgylch gwaelod y mynyddoedd, yn ogystal â rhai waliau cau mawr, ond ac eithrio’r rhain, prin iawn yw’r arwyddion y bu anheddiad parhaol yma nac unrhyw ymgais am gynhaliaeth.

Nodweddion hanesyddol allweddol yn y tirwedd

Mynydd agored, olion chwarela

Prif nodwedd yr ardal hon yw nad oes iddi unrhyw nodweddion arwyddocaol y bu unrhyw un yn byw nac yn gweithio yma, ac eithrio olion chwarela a rhai waliau cau < yn ôl at y map

Atgynhyrchir y map hwn o Ddeunydd yr Arolwg Ordnans gyda chaniatâd Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi © Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb ganiatâd yn torri hawlfraint y Goron a gall hyn arwain at erlyniad neu achos sifil. Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005.