Rheolaeth Caeau a Thirwedd Cynhanesyddol (G2077)

Adroddiad cryno Ebrill 2010 – Mawrth 2011

Y mae gan ogledd-orllewin Cymru sawl ardal o dirwedd hynafol neu hanesyddol sydd mewn cyflwr da, yn bennaf yn yr ucheldiroedd ac ar eu cyrion. Goroesodd nifer o nodweddion anheddol ac angladdol yn y tirwedd hwn, ac y maent wedi’u hastudio, eu cofnodi a’u diogelu’n helaeth. Fodd bynnag, ceir hefyd systemau caeau cynnar helaeth a theneuach. Nid yw’r rhain i gyd wedi’u cofnodi, ac y maent yn anodd i’w diogelu. Amcan y prosiect hwn oedd i edrych ar rai systemau caeau o’r fath, i ystyried eu gwerth goroesol ac archaeolegol, ac i asesu’r bygythiadau gan ddefnydd modern o dir a sut y gellid rheoli’r bygythiadau.

Astudiwyd tair ardal o gaeau cynnar yn 2009-10, a gwnaed adroddiad rheolaeth rhagarweiniol (Adroddiad YAG rhif 892) ac adroddiad archaeolegol (Adroddiad YAG rhif 933). Yr oedd adroddiad terfynol ar gyfer ei gyhoeddi ar y gweill yn 2010, ond disgwylir gwneud adroddiad palaeoamgylcheddol yn gyntaf – yn bennaf, dadansoddiad o baill mewn pridd a mawn wedi’u claddu.


Rhan ar draws wal ym Muriau Gwyddelod

 

Yn ôl i brosiectau a ariannwyd gan Cadw >>