Hen Gastell: Neuadd Ganoloesol yn Llanwnda - Sgwrs gan Jane Kenney o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd (YAG)

Tachwedd 24ain 2016 am 7.30 o'r gloch yng Nghanolfan Gymunedol Llanwnda

Yn 2014 cynhaliodd YAG gloddfa gymunedol yn Hen Gastell, Llanwnda er mwyn ymchwilio heneb gyda ffos a chlawdd mawr y tybiwyd ar y cychwyn i fod yn dyddio o Oes yr Haearn. Datgelodd y gloddfa gylchran o dyllau pyst mawrion ac argoelion gefail. Cadarnhaodd dadansoddiadau carbon-ddyddio ôl-gloddfa mai olion adeilad mawr o'r cyfnod canoloesol oedd yma – yn cyfateb i faenordy.

Bydd Jane Kenney, a gyfarwyddodd y gloddfa, yn disgrifio'r hyn ddarganfyddwyd, a sut mae'r gloddfa wedi newid ein dealltwriaeth o'r safle.Bydd te a choffi ar gael wedi'r sgwrs.

Mae'r adroddiad llawn am gloddiad yr Hen Gastell yn awr i'w gael i lawrlwytho o'r dudalen hon.

 

Hen Gastell: A Medieval Hall in Llanwnda - Talk by Jane Kenney of Gwynedd Archaeological Trust (GAT)

7.30pm on 24th November 2016 at Llanwnda Community Centre

In 2014 GAT ran a community excavation at Hen Gastell, Llanwnda to investigate a monument with a large ditch and bank that was initially thought to be Iron Age in date. The excavations revealed an arc of large postholes and traces of a blacksmithy. Post-excavation analysis with radiocarbon dates showed that these were the remains of a large building of medieval date, equivalent to a manor house.

Jane Kenney, who directed the dig, will describe what was found and how the excavation changed the understanding of the site. Tea and coffee will be available after the talk.

The full report for the excavation at Hen Gastell is now available to download from this page.

Diwrnod Agored yn Hedd yr Ynys, Llangefni Dydd Sul 17 Gorffennaf 2016

Open Day at Hedd yr Ynys, Llangefni 17 July 2016

Cyfleon Cloddio i Wirfoddolwyr
Mehefin i Gorffennaf 2015, Rhuddgaer

Bydd y cloddiad a gyllidir gan Cadw fel rhan o'r Ŵyl Archaeoleg eleni yn cymyd lle yn ymyl Rhuddgaer ger Dwyran, Ynys Môn, a hynny mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr i ymuno â'r cloddiad. Disgwylir ymrwymiad o beth bynnag dri diwrnod.

Am rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Darllenwch y Blog ynglyn a'r Cloddiad yn Rhuddgaer

 

Volunteer Excavation Opportunities
June to July 2015, Rhuddgaer

This year's Cadw funded Festival of Archaeology excavation is taking place next to Rhuddgaer near Dwyran, Anglesey and will be working in partnership with Bangor University. We are currently recruiting volunteers to join in the excavation. A minimum commitment of three days is expected.

For more information click here.

Read the Rhuddgaer Excavation Blog

Castell Carndochan Guided Walks, Llanuwchllyn
Sunday, 25th September at 10.30am and 3pm

Gwynedd Archaeological Trust has just started a further 2 weeks work at Castell Carndochan, a remote and rarely visited medieval masonry castle of the Welsh Princes, situated on the top of a prominent outcrop above Llanuwchllyn. We'll be finishing excavating around the area of the newly discovered entrance. We are working alongside the Snowdonia National Park Service who are overseeing the consolidation of exposed masonry. The work is grant-aided by Cadw, and we are also very grateful for all the help provided by Snowdonia National Park.

The Snowdonia National Park Service will also be running guided walks this weekend:

http://www.eryri-npa.gov.uk/looking-after/latest-news/news-items/castell-carndochan

Castell Carndochan Guided Walks, Llanuwchllyn, Sunday, 25th of September at 10.30am and 3pm

An excellent opportunity to view an archaeological dig and discover what has been revealed about the site of a medieval castle of the princes of Gwynedd!  Meeting place: O.M.Edwards memorial, Llanuwchllyn. Advance booking on the guided walks is essential. Contact Jess Enston on 01766 772 534 / jessica.enston@eryri-npa.gov.uk

We'll keep you updated on the progress of the excavation. Results of our earlier work can be found here:

http://www.heneb.co.uk/carndochan.html

Teithiau Tywys Castell Carndochan, Llanuwchllyn
Dydd Sul, 25ain o Fedi am 10.30am a 3pm

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd wedi dechrau 2 wythnos arall o waith yng Nghastell Carndochan, castell o Oes Tywysogion Cymru yn Llanuwchllyn nad yw'n hysbys iawn. Byddwn yn gorffen cloddio o gwmpas y fynedfa (newydd eu darganfod). Rydym yn gweithio efo'r Gwasanaeth Parc Cenedlaethol Eryri (sy'n gyfrifol am y broses o gydgyfnerthu'r gwaith maen agored). Cafwyd cymorth ariannol gan Cadw, ac rydym yn ddiolchgar am y cymorth a gafwyd gan Barc Cenedlaethol Eryri hefyd.

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn rhedeg teithiau tywys dros y penwythnos:

http://www.eryri-npa.gov.uk/looking-after/latest-news/ news-items/castell-carndochan

Cyfle gwych i weld cloddio archaeolegol ar safle yn un o gestyll canol oesol tywysogion Gwynedd ac i ddysgu mwy am beth sydd wedi'i ddarganfod!  Man cyfarfod: ger cofeb O.M.Edwards, Llanuwchllyn. Mae'n hanfodol i archebu lle ymlaen llaw ar y teithiau. Cysylltwch â Jess Enston ar 01766 772 534 / jessica.enston@eryri-npa.gov.uk

Byddwn yn eich diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf ar y gwaith cloddio. Mwy am ein canlyniadau cynharach yma:

http://www.heneb.co.uk/wcarndochan.html

Open Doors Event at Gwynedd Archaeological Trust
Saturday 17 September 10.00am to 4.00pm

Meet the archaeologists
Look at examples of our work
Be shown the Historic Environment Record
Bring in objects to be recorded and identified

 

Digwyddiad Drysau Agored yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Dydd Sadwrn 17 Medi 10:00-4:00

Dewch i gwrdd â'r archeolegwyr
Edrychwch ar enghreifftiau o'n gwaith
Yn cael ei ddangos ar y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol
Dewch mewn gwrthrychau i gael eu cofnodi a'u hadnabod

Diwrnod Agored yn Hedd yr Ynys, Llangefni Dydd Sul 17 Gorffennaf 2016

Open Day at Hedd yr Ynys, Llangefni 17 July 2016

Cloddio Archaeolegol yn Hedd yr Ynys, Llangefni 4 - 21 Gorffennaf 2016

Archaeological Excavation at Hedd yr Ynys, Llangefni 4 - 21 July 2016

Arolwg Maes Archaeolegol – Cwrs Hyfforddiant 2 ddiwrnod ar gyfer Pobl Ifanc
Dydd Iau a Gwener Ebrill 9fed a'r 10fed (Gwyliau'r Pasg) 2015

Anelwyd y cwrs deuddydd hwn tuag at bobl ifanc ( oedran 25 ac iau ) sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd neu sydd yn ysytried gyrfa mewn Archaeoleg. Dyma gyfle prin i bobl ifanc sicrhau profiad yn y maes yng nghwmni archaeolegwyr proffesiynol. Mae'r technegau y ffocysir arnynt yn nodweddiadol o arolwg archaeolegol ucheldir. Byddant yn cynnwys cofnodi data safle, ffotograffiaeth, creu cofnodion disgrifiadol a braslunio safleoedd. Byddwn hefyd yn cyflwyno'r technegau a ddefnyddir wrth ymgymryd â chynllun safle ar raddfa eang.

Ar ddiwedd y ddau ddiwrnod, hyderir bydd y bobl ifanc sydd ar y cwrs wedi datblygu sgiliau i'r fath raddau fel bo modd iddynt gydweithio fel gwirfoddolwyr gydag archaeolegwyr ar ddyddiau cofnodi cyffelyb - dyddiau a ddynodir yn ddyddiau cofnodi ar gyfer gwirfoddolwyr.

Byddwn allan yn y maes ar y ddau ddiwrnod felly dylai gwirfoddolwyr wisgo dillad awyr agored addas ar gyfer y tywydd a ragolygir, yn ogystal ag esgidiau cryfion, a dylent ddod â phecyn bwyd a diod mewn sach gefn bychan. Bydd arweiniad pellach ar gael a chefnogaeth gyda dillad rhag glaw a threfniadau cludiant. Y prif fan codi yw Bangor. Cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda er mwyn trafod eich anghenion. Bydd yr holl offer archaeolegol ar gael. Hyrwyddwyd y cwrs hyfforddi hwn gyda chyllid gan GwirVol. Gellir cyfri'r oriau a wariid yn gwirfoddoli tuag at Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm.

Cysylltwch ag anita.daimond@heneb.co.uk 01248 366970. Mynnwch eich lle erbyn Dydd Iau Mawrth 26 ain os gwelwch yn dda. Mae llefydd yn brin felly dylid sicrhau lle cyn gynted ag y bo modd.

Archaeological Field Survey 2 Day Training Course for Young People
Thursday and Friday April 9th and 10th (Easter holidays) 2015

This two day course is aimed at young people (aged 25 and under) that are interested in volunteering with Gwynedd Archaeological Trust or are thinking about a career in archaeology. This is a rare opportunity for young people to gain experience in the field in the company of professional archaeologists. The techniques that will be focused on are typical of archaeological upland survey. They will include recording locational and photographic data, writing descriptive records and drawing site sketches. We will also introduce the techniques used in undertaking a full scale plan of a site.

By the end of the two days it is anticipated that young people on the course will have developed enough skills to be able to accompany archaeologists to record similar data as volunteers on designated volunteer recording days.

We will be out on site both days so volunteers will need to wear suitable outdoor clothing for the forecast weather conditions, sturdy footwear and bring their own refreshments in a small ruck sack. Further guidance and support with waterproof clothing and travel arrangements will provided. The main pick up point will be in Bangor. Please contact us to discuss your needs. All archaeological equipment will be provided. This training day has been made possible due to funding from GwirVol. Hours spent volunteering may be eligible to be counted towards the Millenium Volunteers Award.

Contact anita.daimond@heneb.co.uk 01248 366970. Please book by Thursday March 26 th . Places are limited so prompt booking is recommended.

Friends of Gwynedd Archaeological Trust Winter Lecture Programme January-February 2015
Please note that Andrew Davidson will now be talking on 11 February and Jane Kenney's talk on Ynys Enlli will take place on 18 February.

Rhaglen Darlithoedd y Gaeaf Ionawr-Chwefror 2015 Cyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Bydd Andrew Davidson yn awr yn siarad ar 11 Chwefror gyda darlith Jane Kenney ar Ynys Enlli yn cymeryd lle ar 18 Chwefror.

Bore gwirfoddoli cofnodi mynwent St Baglan, Llanfaglan ger Caernarfon ar Ddydd Sadwrn 29 Tachwedd 2014, 10yb-1yp
Mae croeso i pobl sydd wedi gwneud y math hyn o waith o'r blaen neu pobl di-brofiad ymuno. Mi fyddwn ni'n ceisio cwblhau'r cofnod ar gyfer y fynwent wnaeth cael ei gychwyn gan aelodau Archaeolegwyr Anturus Eryri ym Mis Ionawr. Ers hynny mae pobl ifanc oedd ar brofiad gwaith ym Mis Gorffennaf a pobl wnaeth gwirfoddolwyr ym Mis Medi wedi bwrw ‘mlaen gyda'r gwaith cofnodi.

Gadewch i Anita Daimond wybod erbyn Dydd Mercher 26 Tachwedd os oes diddordeb gyda chi i ymuno.
anita.daimond@heneb.co.uk 01248 366970

Morning graveyard recording session at St Baglan's Church, Llanfaglan near Caernarfon on Saturday 29th November 2014, 10am until 1pm

Those who have prior experience and those without prior experience of graveyard recording are welcome. We are working towards completing the record for the graveyard that was initiated by members of Archaeolegwyr Anturus Eryri. Young people on work experience in July and volunteers have continued with the recording tasks since then.

Please let Anita Daimond know by Wednesday 26th November if you are interested.
anita.daimond@heneb.co.uk 01248 366970

Rôl Gwirfoddol: Cymhorthydd Dadansoddi Data Archaeolegol Mynwent - sesiynau blasu ar gyfer pobl ifanc
Dydd Mercher 29 Hydref 2014, 10.30-12.30 a 2.30-4.30
Cyswllt: anita.daimond@heneb.co.uk 01248 366970

Volunteer Role: Archaeological Graveyard Data Analysis Assistant – taster sessions for young people
Wednesday 29th October 2014, 10.30-12.30 and 2.30-4.30
Contact: anita.daimond@heneb.co.uk 01248 366970

Rhagor o wybodaeth mewn dogfen 'Word'

More information in a Word Document

Friends of Gwynedd Archaeological Trust Winter Lecture Programme November-December 2014

Date

Speaker

Title

5 November

Sian James

Visualising Gwynedd – using modern technologies to share our images and data.

12 November

Robert Evans

The archaeology of WW1

26 November

Jane Kenney and David Hopewell

Castell Carn Dochan (Llanuwchlyn) and Ty Newydd Motte (Llannor): recent work at two medieval castles in Gwynedd

3 December

David Gwyn

The World Heritage Bid for the Welsh Slate Industry

10 December

Andrew Davidson

Churches and tombs - who was building churches in 14th century north-west Wales?

Time: 7.30

Venue: Canolfan Thomas Telford, Mona Road, Menai Bridge, Anglesey

There will be a small charge of £1 to help cover costs
Tea and coffee will be available after the talk

Cyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd - Rhaglen Darlithoedd y Gaeaf Tachwedd- Rhagfyr 2014

Dyddiad

Darlithydd

Teitl

5  Tachwedd

Sian James

Delweddu Gwynedd : defnyddio technolegau modern i rannu ein delweddau a data

12 Tachwedd

Robert Evans

Archaeoleg y Rhyfel Byd Cyntaf

26 Tachwedd

Jane Kenney a David Hopewell

Castell Carn Dochan (Llanuwchllyn) a mwnt Ty Newydd (Llannor): gwaith diweddar mewn dau gastell canoloesol yng Ngwynedd

3 Rhagfyr

David Gwyn

Cais Treftadaeth y Byd ar gyfer Diwydiant Llechi Cymru

10 Rhagfyr

Andrew Davidson

Eglwysi a beddrodau : pwy oedd yn adeiladu eglwysi yng ngogledd-gorllewin Cymru yn y 14eg ganrif?

Amser: 7.30

Cynhelir y sgyrsiau yng Nghanolfan Telford, Porthaethwy

Bydd tâl mynediad o £1 i fynd tuag at y costiau.
Bydd te a choffi ar gael ar ôl y sgwrs

Site visit to Llannor Motte during excavation

Gwynedd Archaeological Trust is undertaking a small excavation project in September and you are invited to visit during the excavations. The site is a motte at Llannor near Pwllheli, where we are excavating a small trench in the possible bailey. There will be a tour of the site on Thursday 18th September at 5pm.

For more information and to book a place contact Anita.Daimond@heneb.co.uk 01248 366970. (As Anita is on leave until 15th September please contact Jane Kenney before that date on Jane.Kenney@heneb.co.uk , tel: 01248 366959).

 

Ymweliad â mwnt yn Llannor yn ystod y cloddiad

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn ymgymryd prosiect cloddio bychan yn ystod mis Medi, ac mae gwahoddiad i chi ymweld yn ystod y cloddio. Y safle yw mwnt yn Llannor ger Pwllheli, ble byddwn yn cloddio ffos fechan yn yr hyn sydd o bosib yn wrthglawdd. Cynhelir taith o amgylch y safle ar Ddydd Iau Medi 18 fed am 5.00 o'r gloch yr hwyr.

Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth ac archebu lle cysylltwch ag Anita.Daimond@heneb.co.uk 01248 366970. (Gan fod Anita o'i gwaith tan Medi 15fed gellir cysylltu â Jane Kenney cyn y dyddiad hwnnw ar Jane.Kenney@heneb.co.uk , Ffôn 01248 366959).

Training weekend on the 11th-12th October 2014 for volunteers on the Penmaen Ucha Rifle Range site

For more information, please click here

Penwythnos hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr i weithio ar safle Maes Saethu Penmaen Ucha 11eg–12fed Hydref 2014

Am rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

Hen Gastell Excavation, Llanwnda - Cloddiad Hen Gastell, Llanwnda

There are volunteering opportunties to take part in our excavation at Hen Gastell between the 7th and 18th July with an Open Day for all members of the public onh 19th July 2014.

Mae cyfleoedd gwirfoddoli i gymryd rhan yn ein cloddiad yn yr Hen Gastell rhwng 7 a 18 Gorffennaf gyda Dydd Agored ar gyfer bob aelod o'r cyhoedd ar 19 Gorffennaf, 2014.

Taith Gerdded Dywysedig Llangoed
Mae Gennym daith gerdded dywysedig ar ddydd Gwener Mai 16eg i ymweld ag enghraifft o ffosydd ymarfer y Rhyfel Mawr.
Pellter: 5.5km (2.5 awr), amser: 1.00yp, man cyfarfod: Neuadd Bentref Llangoed (LL58 8NL, SH610 797)
Aarweinydd: Robert Evans – Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Os gwelwch yn dda gadewch i mi wybod pe baech yn awyddus i ymuno â ni, fel bo modd i mi ychwanegu eich enw at y rhestr. Daniel.Amor@heneb.co.uk 01248 366971.

Llangoed Guided Walk
We have a guided walk on Friday 16th of May to visit a rare example of World War I practice trenches.
Distance: 5.5km (2.5 hours), time: 1.00pm, meeting place: Llangoed Village Hall ((LL58 8NL, SH610 797)
W walk leader: Robert Evans – Gwynedd Archaeological Trust.

If you would like to come along please let us know so we can add your name to the list of those attending.
Daniel.Amor@heneb.co.uk 01248 366971.

Archaeolegwyr Anturus Eryri
Penwythnos Preswyl Glan Llyn, a Penwythnos Taith Canŵ
Glan Llyn Residential Weekend and Canoe Expedition Weekend

Archaeological Walks 2013-14
Teithiau Cerdded Archaeolegol 2013-14

Cyfres o deithiau cerdded i rhai o'r safleoedd mwyaf eiconig yng ngogledd-orllewin Cymru (mewn ffurf PDF)
A series of walks to some of the most iconic historical sites in north-west Wales (in PDF format)

New winter lecture programme January - February 2014 (in PDF format)
Rhaglen newydd darlithoedd y gaeaf Ionawr - Chwefror 2014 (mewn ffurf PDF)

Archaeolegwyr Anturus Eryri

Gwynedd Archaeological Trust wins Heritage Lottery support to enable young people to explore their local archaeology.

Read More >>

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn sicrhau cymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri er mwyn galluogi'r ifanc i archwilio'u harchaeoleg lleol.

Darllenwch Rhagor >>

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol