About Us

 

Formed in 1974, Gwynedd Archaeological Trust is one of four similar archaeological Trusts which operate across Wales. It is an educational charity as well as a limited company.

The aim of the Trust is to advance the education of the public in archaeology. In pursuit of this objective the Trust:

  • Seeks to inform and educate the wider public through the publication of its work, through lectures, meetings, field excursions and through the interpretation of archaeological sites in the landscape;
  • Maintains the regional Historic Environment Record and makes this available to all;
  • Offers advice on the archaeological implications of development proposals to the planning departments of unitary authorities and private developers;
  • Offers advice on the management and conservation of Gwynedd’s cultural and historic environment to landowners, managers and others; and
  • Seeks to develop programmes of work to record, interpret, conserve, illustrate and promote the cultural heritage of Gwynedd

Visitors are welcome, but please make an appointment.

Contact Us


Amdanom Ni

 

Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn 1974, ac mae'n un o bedair Ymddiriedolaeth archaeolegol debyg sy'n gweithredu yng Nghymru. Mae'n elusen addysgol yn ogystal â chwmni cyfyngedig.

Nod yr Ymddiriedolaeth yw hybu'r gwaith o addysgu'r cyhoedd am archaeoleg. Er mwyn cyflawni'r amcan hwn mae'r Ymddiriedolaeth yn:

  • Ceisio hysbysu ac addysgu'r cyhoedd yn gyffredinol trwy gyhoeddi ei gwaith, trwy drefnu darlithoedd, cyfarfodydd a theithiau maes, a thrwy ddehongli safleoedd archaeolegol sy'n rhan o'r dirwedd;
  • Cadw'r Cofnod o Safleoedd a Henebion rhanbarthol a sicrhau ei fod ar gael i bawb;
  • Cynnig cyngor ynglyn â goblygiadau archaeolegol cynigion datblygu i adrannau cynllunio awdurdodau unedol a datblygwyr preifat;
  • Cynnig cyngor ynglyn â rheoli a diogelu amgylchedd diwylliannol a hanesyddol Gwynedd i berchenogion tir, rheolwyr tir ac eraill; ac yn
  • Ceisio datblygu rhaglenni gwaith er mwyn cofnodi, dehongli, diogelu, darlunio a hybu treftadaeth ddiwylliannol Gwynedd.

Croesewir ymwelwyr, ond trwy apwyntiad os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â Ni

 

Yn ôl i dudalen Cartref YAG / Back to GAT Home page >>