News
Newyddion

Hen Gastell: Neuadd Ganoloesol yn Llanwnda - Sgwrs gan Jane Kenney o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd (YAG)

Tachwedd 24ain 2016 am 7.30 o’r gloch yng Nghanolfan Gymunedol Llanwnda

Yn 2014 cynhaliodd YAG gloddfa gymunedol yn Hen Gastell, Llanwnda er mwyn ymchwilio heneb gyda ffos a chlawdd mawr y tybiwyd ar y cychwyn i fod yn dyddio o Oes yr Haearn. Datgelodd y gloddfa gylchran o dyllau pyst mawrion ac argoelion gefail. Cadarnhaodd dadansoddiadau carbon-ddyddio ôl-gloddfa mai olion adeilad mawr o’r cyfnod canoloesol oedd yma – yn cyfateb i faenordy.

Bydd Jane Kenney, a gyfarwyddodd y gloddfa, yn disgrifio’r hyn ddarganfyddwyd, a sut mae’r gloddfa wedi newid ein dealltwriaeth o’r safle.Bydd te a choffi ar gael wedi’r sgwrs.

Mae'r adroddiad llawn am gloddiad yr Hen Gastell yn awr i'w gael i lawrlwytho o'r dudalen hon.

 

Hen Gastell: A Medieval Hall in Llanwnda - Talk by Jane Kenney of Gwynedd Archaeological Trust (GAT)

7.30pm on 24th November 2016 at Llanwnda Community Centre

In 2014 GAT ran a community excavation at Hen Gastell, Llanwnda to investigate a monument with a large ditch and bank that was initially thought to be Iron Age in date. The excavations revealed an arc of large postholes and traces of a blacksmithy. Post-excavation analysis with radiocarbon dates showed that these were the remains of a large building of medieval date, equivalent to a manor house.

Jane Kenney, who directed the dig, will describe what was found and how the excavation changed the understanding of the site. Tea and coffee will be available after the talk.

The full report for the excavation at Hen Gastell is now available to download from this page.

 

 

Exciting New Roman Discovery on Anglesey

Darganfyddiad Rhufeinig Newydd Cyffrous ar Ynys Môn

 

Gwynedd Archaeological Trust celebrates 40 years
GAT is delighted to announce that on 13 May 2014 it was 40 years since its formation.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn dathlu 40 blynedd
Mae'r Ymddiriedolaeth yn falch i gyhoeddi, ar 13 Mai 2014 roedd yn 40 mlynedd ers ei sefydlu.

 

Castell Carndochan ar 'Prynhawn Da'

Ar Hydref 15fed dangoswyd S4C darn am Gastell Carndochan wnaeth cael ei ffilmio ar y diwrnod ‘Drysau Agored' yn ystod y gwaith cloddio. Mae dal ar gael i'w weld trwy ddilyn y ddolen isod. Mae'r darn am Gastell Carndochan yn cychwyn yn y 16eg munud. Dilynwch ni ar weplyfr a thrydar ar gyfer weld ragor o luniau o'r digwyddiadau diweddar ar y safle.

http://www.s4c.cymru/clic/e_level2.shtml?programme_id=525756699

 

Castell Carndochan on S4C's 'Prynhawn Da'

On October 15th, S4C featured Castell Carndochan on their ‘Prynhawn Da' programme. The piece was filmed on the day of the ‘Open Doors' event that took place during this years' excavation. The feature can still be seen by following the link below, coverage begins in the 16th minute. Follow us on facebook and twitter to see more pictures of recent events at the site.

http://www.s4c.cymru/clic/e_level2.shtml?programme_id=525756699

 

 

Read the Rhuddgaer Excavation Blog

Darllenwch y Blog ynglyn a'r Cloddiad yn Rhuddgaer

 

What do you know?
Do you or your family have any information about sites where munitions, uniforms or other war time materials were manufactured in the First World War? Do you know about any war related research that was carried out? Or do you know about the prisoner of war camp at Frongoch, Bala? If so, we'd like to hear from you. Click here for more information.

Beth ydych chi'n wybod?
Oes gennych chi neu eich teulu unrhyw wybodaeth am safleoedd ble cynhyrchwyd arfau rhyfel, gwisgoedd neu unrhyw ddeunyddiau rhyfel eraill yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ? Ydych chi'n gwybod am unrhyw ymchwil yn ymwneud â rhyfel fu'n mynd ymlaen? Neu ydych chi'n gwybod am y gwersyll carcharorion rhyfel yn Frongoch, Y Bala? Os oes gennych wybodaeth, fe hoffem ei glywed. Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth.

 

 

The 2014-15 report on Military Landscapes is now available to download.

Mae adroddiad 2014-15 ar Dirweddau Milwrol yn awr i'w gael i lawrlwytho.

 

Cyfleon Cloddio i Wirfoddolwyr
Mehefin i Gorffennaf 2015, Rhuddgaer

Volunteer Excavation Opportunities
June to July 2015, Rhuddgaer

 

Cerrig o'r Canol Oesoedd Cynnar newydd eu darganfod ar Ynys Môn

New Early Medieval Stones found on Anglesey

 

Archaeolegwyr Anturus Eryri Fideo/Video
Dyma'r linc i fideo Lois Roberts am bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Archaeolegwyr Anturus Eryri yn ystod 2014. Arianwyr y prosiect oedd Cyfoeth Naturiol Cymru a Gronfa Treftadaeth Y Loteri. Gweithiodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd mewn partneriaeth gyda Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

Here is the link to Lois Roberts' video about young people taking part in Archaeolegwyr Anturus Eryri activities during 2014. The project funders were Natural Resources Wales and The Heritage Lottery Fund. Gwynedd Archaeological Trust worked in partnership with Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

http://youtu.be/FooMgjGFHCg

 

Excavation at Llangoed WW1 Practice Trenches

Conservation and excavation at Castell Carndochan, Llanuwchllyn
Cadwraeth a gwaith cloddio yng Nghastell Carndochan, Llanuwchllyn

Hen Gastell, Llanwnda Blog
Jane Kenney, the site director of the Hen Gastell dig is writing a blog. Click here to see the latest developments.

 

Events
Digwyddiadau

 

Details of the GAT Winter Lecture series now avaiable.

Manylion cyfres Darlithoedd y Gaeaf YAG nawr ar gael.

 

Open Doors Event at Gwynedd Archaeological Trust
Saturday 17 September 10.00am to 4.00pm

Meet the archaeologists
Look at examples of our work
Be shown the Historic Environment Record
Bring in objects to be recorded and identified

Digwyddiad Drysau Agored yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Dydd Sadwrn 17 Medi 10:00-4:00

Dewch i gwrdd â'r archeolegwyr
Edrychwch ar enghreifftiau o'n gwaith
Yn cael ei ddangos ar y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol
Dewch mewn gwrthrychau i gael eu cofnodi a'u hadnabod

 

Diwrnod Agored yn Hedd yr Ynys, Llangefni Dydd Sul 17 Gorffennaf 2016

Open Day at Hedd yr Ynys, Llangefni 17 July 2016

 

Cloddio Archaeolegol yn Hedd yr Ynys, Llangefni 4 - 21 Gorffennaf 2016

Archaeological Excavation at Hedd yr Ynys, Llangefni 4 - 21 July 2016

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 (Cert. No. 74180/A/0001/UK/En).

To view a copy of the ISO 9001:2008 certificate, please click here; to view a copy of the ISO 14001:2004 certificate, please click here.

GAT