GAT 40 Years

Gwynedd Archaeological Trust celebrates 40 years

GAT is delighted to announce that on 13 May 2014 it was 40 years since its formation.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn dathlu 40 blynedd

Mae'r Ymddiriedolaeth yn falch i gyhoeddi, ar 13 Mai 2014 roedd yn 40 mlynedd ers ei sefydlu.

News
Newyddion

 

Read the Rhuddgaer Excavation Blog

Darllenwch y Blog ynglyn a'r Cloddiad yn Rhuddgaer

 

What do you know?
Do you or your family have any information about sites where munitions, uniforms or other war time materials were manufactured in the First World War? Do you know about any war related research that was carried out? Or do you know about the prisoner of war camp at Frongoch, Bala? If so, we'd like to hear from you. Click here for more information.

Beth ydych chi'n wybod?
Oes gennych chi neu eich teulu unrhyw wybodaeth am safleoedd ble cynhyrchwyd arfau rhyfel, gwisgoedd neu unrhyw ddeunyddiau rhyfel eraill yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ? Ydych chi'n gwybod am unrhyw ymchwil yn ymwneud â rhyfel fu'n mynd ymlaen? Neu ydych chi'n gwybod am y gwersyll carcharorion rhyfel yn Frongoch, Y Bala? Os oes gennych wybodaeth, fe hoffem ei glywed. Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth.

 

 

The 2014-15 report on Military Landscapes is now available to download.

Mae adroddiad 2014-15 ar Dirweddau Milwrol yn awr i'w gael i lawrlwytho.

 

Cyfleon Cloddio i Wirfoddolwyr
Mehefin i Gorffennaf 2015, Rhuddgaer

Volunteer Excavation Opportunities
June to July 2015, Rhuddgaer

 

Cerrig o'r Canol Oesoedd Cynnar newydd eu darganfod ar Ynys Môn

New Early Medieval Stones found on Anglesey

 

Archaeolegwyr Anturus Eryri Fideo/Video
Dyma'r linc i fideo Lois Roberts am bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Archaeolegwyr Anturus Eryri yn ystod 2014. Arianwyr y prosiect oedd Cyfoeth Naturiol Cymru a Gronfa Treftadaeth Y Loteri. Gweithiodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd mewn partneriaeth gyda Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

Here is the link to Lois Roberts' video about young people taking part in Archaeolegwyr Anturus Eryri activities during 2014. The project funders were Natural Resources Wales and The Heritage Lottery Fund. Gwynedd Archaeological Trust worked in partnership with Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

http://youtu.be/FooMgjGFHCg

 

Excavation at Llangoed WW1 Practice Trenches

Conservation and excavation at Castell Carndochan, Llanuwchllyn
Cadwraeth a gwaith cloddio yng Nghastell Carndochan, Llanuwchllyn

Hen Gastell, Llanwnda Blog
Jane Kenney, the site director of the Hen Gastell dig is writing a blog. Click here to see the latest developments.

 

Events
Digwyddiadau

 

Safle Archaeolegol Castell Carndochan Teithiau Tywys ‘Drysau Agored’

Castell Carndochan Archaeological Site Guided Tours

15 / 9/ 2015
10.30am, 2pm & 6.30pm

Mae’n rhaid archebu lle / Booking Essential
anita.daimond@heneb.co.uk 01248 366970

 

Digwyddiad Drysau Agored Ffrynt Cartref Y Rhyfel Byd Cyntaf yn Swyddfa Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, Fforrd y Garth, Bangor
Dydd Sadwrn Medi 26ain 10yb - 4yp

Cynhelir digwyddiad galw draw ym mhencadlus Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol a bydd cyfle i gyfrannu gwybodaeth i'r CAH fel rhan o'n prosiect Rhyfel Byd Cyntaf.

Open Doors Event First World War Home Front at the Gwynedd Archaeological Trust Office, Garth Road, Bangor
Saturday 26th September 10am - 4pm

A drop-in opportunity at our Historic Environment Record and a chance to contribute information to the HER as part of our First World War project.

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT