GAT 40 Years

Gwynedd Archaeological Trust celebrates 40 years

GAT is delighted to announce that on 13 May 2014 it was 40 years since its formation.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn dathlu 40 blynedd

Mae'r Ymddiriedolaeth yn falch i gyhoeddi, ar 13 Mai 2014 roedd yn 40 mlynedd ers ei sefydlu.

News
Newyddion

Archaeolegwyr Anturus Eryri Fideo/Video
Dyma'r linc i fideo Lois Roberts am bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Archaeolegwyr Anturus Eryri yn ystod 2014. Arianwyr y prosiect oedd Cyfoeth Naturiol Cymru a Gronfa Treftadaeth Y Loteri. Gweithiodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd mewn partneriaeth gyda Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

Here is the link to Lois Roberts' video about young people taking part in Archaeolegwyr Anturus Eryri activities during 2014. The project funders were Natural Resources Wales and The Heritage Lottery Fund. Gwynedd Archaeological Trust worked in partnership with Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

http://youtu.be/FooMgjGFHCg

 

Excavation at Llangoed WW1 Practice Trenches

Conservation and excavation at Castell Carndochan, Llanuwchllyn
Cadwraeth a gwaith cloddio yng Nghastell Carndochan, Llanuwchllyn

Hen Gastell, Llanwnda Blog
Jane Kenney, the site director of the Hen Gastell dig is writing a blog. Click here to see the latest developments.

Archwilio App makes it to British Archaeological Awards shortlist
Archwilio App ar restr fer Gwobrau Archaeoleg Brydeinig

The summary reports for Cadw funded projects during 2012-13 are now available online.
Mae'r adroddiadau cryno o brosiectau 2012-13 sydd wedi eu ariannu gan Cadw nawr i'w cael ar-lein.

The full report as well as a summary report of the archaeological excavations on the Pwllheli to Blaenau Ffestiniog gas pipeline are now available to download.
Mae'r adroddiad llawn ac hefyd adroddiad cryno o'r gwaith cloddio archaeolegol ar y bibell nwy o Bwllheli i Flaenau Ffestiniog ar gael i lawrlwytho.

New Roman Road Find - Gwynedd Archaeological Trust and a group of volunteers have just completed an assessment excavation and have discovered a very well-preserved length of Roman road running to the east of Cader Idris.

Roman Roads in North-West Wales by David Hopewell - a new publication by Gwynedd Archaeological Trust. It describes the results of a ten-year project that has reassessed all of the evidence for Roman roads in the region and has resurveyed the known surviving portions.

Events
Digwyddiadau

Change to Friends' Lecture
Andrew Davidson will now be talking on 11 February and Jane Kenney's talk on Ynys Enlli will take place on 18 February.

Friends of Gwynedd Archaeological Trust Winter Lecture Programme January-February 2015
Rhaglen Darlithoedd y Gaeaf Ionawr-Chwefror 2015 Cyfeillion Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Bore gwirfoddoli cofnodi mynwent St Baglan, Llanfaglan ger Caernarfon ar Ddydd Sadwrn 29 Tachwedd 2014, 10yb-1yp
Morning graveyard recording session at St Baglan's Church, Llanfaglan near Caernarfon on Saturday 29th November 2014, 10am until 1pm

Rôl Gwirfoddol: Cymhorthydd Dadansoddi Data Archaeolegol Mynwent - sesiynau blasu ar gyfer pobl ifanc
Dydd Mercher 29 Hydref 2014, 10.30-12.30 a 2.30-4.30

Volunteer Role: Archaeological Graveyard Data Analysis Assistant – taster sessions for young people
Wednesday 29th October 2014, 10.30-12.30 and 2.30-4.30

Friends of GAT Lectures November and December 2014
Darlithoedd Cyfeillion YAG Tachwedd a Rhagfyr 2014

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT