Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn 1974. Mae'n elusen addysgol yn ogystal â chwmni cyfyngedig. Nod yr Ymddiriedolaeth yw hybu'r gwaith o addysgu'r cyhoedd am archaeoleg. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i'r sectorau cyhoeddus a phreifat, ysgolion a'r cyhoedd - yn enwedig mewn materion sy'n ymwneud â thirwedd, cefn gwlad a diwylliant.

The Gwynedd Archaeological Trust was formed in 1974 as an educational charity to inform the public on archaeological matters, to respond to increasing threats to the archaeology of the area, and to educate in the broadest sense. It now offers a wide range of archaeological services and has a depth of local knowledge about the archaeology and historic landscapes of north-west Wales.

News
Newyddion

Job Advertisment
Gwynedd Archaeological Trust are looking for a Senior Archaeologist in the Contracts Section - see more details.

The summary reports for Cadw funded projects during 2012-13 are now available online.
Mae'r adroddiadau cryno o brosiectau 2012-13 sydd wedi eu ariannu gan Cadw nawr i'w cael ar-lein.

The full report as well as a summary report of the archaeological excavations on the Pwllheli to Blaenau Ffestiniog gas pipeline are now available to download.
Mae'r adroddiad llawn ac hefyd adroddiad cryno o'r gwaith cloddio archaeolegol ar y bibell nwy o Bwllheli i Flaenau Ffestiniog ar gael i lawrlwytho.

Archaeolegwyr Anturus Eryri – Cofnodi Mynwentydd
Archaeolegwyr Anturus Eryri – Graveyard recording

New Roman Road Find - Gwynedd Archaeological Trust and a group of volunteers have just completed an assessment excavation and have discovered a very well-preserved length of Roman road running to the east of Cader Idris.

Roman Roads in North-West Wales by David Hopewell - a new publication by Gwynedd Archaeological Trust. It describes the results of a ten-year project that has reassessed all of the evidence for Roman roads in the region and has resurveyed the known surviving portions.

Events
Digwyddiadau

Taith Cerdded Nantlle - Newid Dyddiad
Mae taith cerdded Talysarn, Dyffryn Nantlle (5ed Ebrill) wedi ei aildrefnu ar gyfer Dydd Sadwrn Ebrill 26ain. Bydd Dr David Gwyn yn cynnal y daith yn lle Spencer Smith, sydd yn dal i ddioddef gyda choes wedi torri.
26ain Ebrill 2014, 10:00yb
Pellter 3.5km -2 awr - Man cyfarfod: maes parcio ger y Ganolfan Gymunedol LL54 6HL – SH 492 532

Nantlle Guided Walk - Change Of Date
The Talysarn, Dyffryn Nantlle Walk (5th April) has been rescheduled for Saturday April 26th . Dr David Gwyn will be conducting the walk in place of Spencer Smith, who is still immobile due to his broken leg.
26th April 2014, 10:00am
Distance 3.5km - 2hrs - Meeting point: car park by the community centre LL54 6HL – SH 492 532

Archaeolegwyr Anturus Eryri
Penwythnos Preswyl Glan Llyn, a Penwythnos Taith Canŵ
Glan Llyn Residential Weekend and Canoe Expedition Weekend

Pwllheli Guided Walk Sunday 9 March, 2pm. This walk will explore the origins and growth of Pwllheli from medieval to modern times.
Taith gerdded dywysedig ym Mhwllheli a gynhelir Dydd Sul Mawrth 9fed, 2yp, gyda'r nôd o archwilio'r ddechrau a thyfiant Pwllheli o'r oes canol i'r oes fodern.

Free talk by Jane Kenney at Plas y Brenin, Capel Curig on 25th March at 7.30pm

Archaeological Walks 2013-14
Teithiau Cerdded Archaeolegol 2013-14

New winter lecture programme January - February 2014
Rhaglen newydd darlithoedd y gaeaf Ionawr - Chwefror 2014

Archaeolegwyr Anturus Eryri
Gwynedd Archaeological Trust wins Heritage Lottery support to enable young people to explore their local archaeology.
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn sicrhau cymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri er mwyn galluogi'r ifanc i archwilio'u harchaeoleg lleol.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol