GAT 40 Years

Gwynedd Archaeological Trust celebrates 40 years

GAT is delighted to announce that on 13 May 2014 it was 40 years since its formation.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn dathlu 40 blynedd

Mae'r Ymddiriedolaeth yn falch i gyhoeddi, ar 13 Mai 2014 roedd yn 40 mlynedd ers ei sefydlu.

News
Newyddion

 

Read the Rhuddgaer Excavation Blog

Darllenwch y Blog ynglyn a'r Cloddiad yn Rhuddgaer

 

What do you know?
Do you or your family have any information about sites where munitions, uniforms or other war time materials were manufactured in the First World War? Do you know about any war related research that was carried out? Or do you know about the prisoner of war camp at Frongoch, Bala? If so, we'd like to hear from you. Click here for more information.

Beth ydych chi'n wybod?
Oes gennych chi neu eich teulu unrhyw wybodaeth am safleoedd ble cynhyrchwyd arfau rhyfel, gwisgoedd neu unrhyw ddeunyddiau rhyfel eraill yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ? Ydych chi'n gwybod am unrhyw ymchwil yn ymwneud â rhyfel fu'n mynd ymlaen? Neu ydych chi'n gwybod am y gwersyll carcharorion rhyfel yn Frongoch, Y Bala? Os oes gennych wybodaeth, fe hoffem ei glywed. Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth.

 

 

The 2014-15 report on Military Landscapes is now available to download.

Mae adroddiad 2014-15 ar Dirweddau Milwrol yn awr i'w gael i lawrlwytho.

 

Cyfleon Cloddio i Wirfoddolwyr
Mehefin i Gorffennaf 2015, Rhuddgaer

Volunteer Excavation Opportunities
June to July 2015, Rhuddgaer

 

Cerrig o'r Canol Oesoedd Cynnar newydd eu darganfod ar Ynys Môn

New Early Medieval Stones found on Anglesey

 

Archaeolegwyr Anturus Eryri Fideo/Video
Dyma'r linc i fideo Lois Roberts am bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Archaeolegwyr Anturus Eryri yn ystod 2014. Arianwyr y prosiect oedd Cyfoeth Naturiol Cymru a Gronfa Treftadaeth Y Loteri. Gweithiodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd mewn partneriaeth gyda Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

Here is the link to Lois Roberts' video about young people taking part in Archaeolegwyr Anturus Eryri activities during 2014. The project funders were Natural Resources Wales and The Heritage Lottery Fund. Gwynedd Archaeological Trust worked in partnership with Gwersyll Yr Urdd Glan-llyn.

http://youtu.be/FooMgjGFHCg

 

Excavation at Llangoed WW1 Practice Trenches

Conservation and excavation at Castell Carndochan, Llanuwchllyn
Cadwraeth a gwaith cloddio yng Nghastell Carndochan, Llanuwchllyn

Hen Gastell, Llanwnda Blog
Jane Kenney, the site director of the Hen Gastell dig is writing a blog. Click here to see the latest developments.

 

Events
Digwyddiadau

Festival of Archaeology Excavation Tours at Rhuddgaer, Sunday 12th July 2015 – booking essential.
Please note – there is no parking available at Rhuddgaer! Using the free park and ride service from Brynsiencyn Primary School LL61 6HZ is mandatory.

Gŵyl Archaeoleg - Teithiau Tywys Diwrnod Agored Cloddiad Rhuddgaer, Sul Gorffennaf 12fed 2015 – archebu hanfodol. Nodwch – nid oes le parcio yn Rhuddgaer! Mae'n rhaid defnyddio'r gwasanaeth Parcio-a-Theithio sydd yn rhad ac am ddim o Ysgol Frynsiencyn LL61 6HZ.

 

Diwrnod Gwirfoddoli: Gwaith Maes Cofnodi Mynwent Eglwys Llanfaglan, ger Caernarfon Dydd Sul 17 Mai

Volunteer Graveyard Field Recording Day, Llanfaglan Church, near Caernarfon Sunday 17th May

 

Cyflwyniad i Waith Maes Archaeolegol – cwrs wedi ei anelu at bobl ifanc 16 – 18 oed. Llun Gorffennaf 27 i Gwener Gorffennaf 31

An Introduction to Archaeological Fieldwork – course aimed at 16-18 year olds. Monday 27 July to Friday 31 July

 

Tal y Fan Archaeological Walk
Sunday May 10th 2015. 9.30am. 11km/7miles approx 6hrs
Booking Essential.

Taith Cerdded Archaeolegol ger Tal y Fan
Dydd Sul 10 Mai 2015. 9.30yb. 11km/7milltir. Tua 6awr.
Mae'n rhaid archebu lle.

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT