GAT 40 Years

Gwynedd Archaeological Trust celebrates 40 years

GAT is delighted to announce that on 13 May 2014 it was 40 years since its formation.

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn dathlu 40 blynedd

Mae'r Ymddiriedolaeth yn falch i gyhoeddi, ar 13 Mai 2014 roedd yn 40 mlynedd ers ei sefydlu.

News
Newyddion

Excavation at Llangoed WW1 Practice Trenches

Conservation and excavation at Castell Carndochan, Llanuwchllyn
Cadwraeth a gwaith cloddio yng Nghastell Carndochan, Llanuwchllyn

Hen Gastell, Llanwnda Blog
Jane Kenney, the site director of the Hen Gastell dig is writing a blog. Click here to see the latest developments.

Archwilio App makes it to British Archaeological Awards shortlist
Archwilio App ar restr fer Gwobrau Archaeoleg Brydeinig

Hen Gastell Excavation, Llanwnda - Cloddiad Hen Gastell, Llanwnda
The Hen Gastell pages are now up and running with volunteering opportunities available on the dig.
Mae tudalennau Hen Gastell yn fyw yn awr gyda chyfleoedd i wirfoddoli ar y cloddiad.

The summary reports for Cadw funded projects during 2012-13 are now available online.
Mae'r adroddiadau cryno o brosiectau 2012-13 sydd wedi eu ariannu gan Cadw nawr i'w cael ar-lein.

The full report as well as a summary report of the archaeological excavations on the Pwllheli to Blaenau Ffestiniog gas pipeline are now available to download.
Mae'r adroddiad llawn ac hefyd adroddiad cryno o'r gwaith cloddio archaeolegol ar y bibell nwy o Bwllheli i Flaenau Ffestiniog ar gael i lawrlwytho.

Archaeolegwyr Anturus Eryri – Cofnodi Mynwentydd
Archaeolegwyr Anturus Eryri – Graveyard recording

New Roman Road Find - Gwynedd Archaeological Trust and a group of volunteers have just completed an assessment excavation and have discovered a very well-preserved length of Roman road running to the east of Cader Idris.

Roman Roads in North-West Wales by David Hopewell - a new publication by Gwynedd Archaeological Trust. It describes the results of a ten-year project that has reassessed all of the evidence for Roman roads in the region and has resurveyed the known surviving portions.

Events
Digwyddiadau

Bore gwirfoddoli cofnodi mynwent St Baglan, Llanfaglan ger Caernarfon ar Ddydd Sadwrn 29 Tachwedd 2014, 10yb-1yp
Morning graveyard recording session at St Baglan's Church, Llanfaglan near Caernarfon on Saturday 29th November 2014, 10am until 1pm

Rôl Gwirfoddol: Cymhorthydd Dadansoddi Data Archaeolegol Mynwent - sesiynau blasu ar gyfer pobl ifanc
Dydd Mercher 29 Hydref 2014, 10.30-12.30 a 2.30-4.30

Volunteer Role: Archaeological Graveyard Data Analysis Assistant – taster sessions for young people
Wednesday 29th October 2014, 10.30-12.30 and 2.30-4.30

Friends of GAT Lectures November and December 2014
Darlithoedd Cyfeillion YAG Tachwedd a Rhagfyr 2014

Site visit to Llannor Motte during excavation.
Ymweliad â mwnt yn Llannor yn ystod y cloddiad.

Training weekend on the 11th-12th October 2014 for volunteers on the Penmaen Ucha Rifle Range site.
Penwythnos hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr i weithio ar safle Maes Saethu Penmaen Ucha 11eg–12fed Hydref 2014.

Hen Gastell Excavation, Llanwnda - Cloddiad Hen Gastell, Llanwnda
There are volunteering opportunties to take part in our excavation at Hen Gastell between the 7th and 18th July with an Open Day for all members of the public onh 19th July 2014.
Mae cyfleoedd gwirfoddoli i gymryd rhan yn ein cloddiad yn yr Hen Gastell rhwng 7 a 18 Gorffennaf gyda Dydd Agored ar gyfer bob aelod o'r cyhoedd ar 19 Gorffennaf, 2014.

Taith Gerdded Dywysedig Llangoed
Mae Gennym daith gerdded dywysedig ar ddydd Gwener Mai 16eg i ymweld ag enghraifft o ffosydd ymarfer y Rhyfel Mawr.

Llangoed Guided Walk
We have a guided walk on Friday 16th of May to visit a rare example of World War I practice trenches.

Archaeolegwyr Anturus Eryri
Penwythnos Preswyl Glan Llyn, a Penwythnos Taith Canŵ
Glan Llyn Residential Weekend and Canoe Expedition Weekend

Archaeolegwyr Anturus Eryri
GAT wins Heritage Lottery support to enable young people to explore their local archaeology.
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn sicrhau cymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri er mwyn galluogi'r ifanc i archwilio'u harchaeoleg lleol.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT